4.A - Přemyslovci

Učitel 
Zuzana Cháberová

Očekávám nové nápady na případné metody ve vyučování, jak zpestřit výuku, jak stmelit třídu více jako tým a spolupracující kolektiv.

Umělec 
Kristýna Šraierová

výtvarnice
Očekávám další inspiraci pro své projekty, chuť tvořit, předávat informace a také ke spolupráci se skupinami, jak dospělých, tak dětí.

Konzultant 
Lucie Vojtíšková

produkční a kurátorka výtvarného umění
V rámci projektu chceme dále rozvinout již objevený potenciál jednotlivých žáků a jejich možné uplatnění. Propojení s motivem, že škola není pro období školní docházky, ale je přípravou pro život – žáci si tento fakt uvědomují, proto jej chceme v žácích zafixovat.

Žáci 

4.A

Popis projektu 

Látku probíranou ve vlastivědě žáci uchopí zajímavými výtvarnými technikami při práci na společném velkoformátovém díle. Učivo se dotkne také předmětu zeměpis díky místům České republiky probíraným v souvislosti s danou látkou.
K osvojení učiva vlastivědy – konkrétně témat Velkomoravská říše, Přemyslovci, Lucemburci a další – byla vybrána prožitková výtvarná forma učení. Učení prožitkem má za úkol zvýšit motivaci žáků k učení a propojit školu s praktickým životem. Tato přirozená forma by měla být pro žáky zajímavá, zábavná a oblíbená.
Studenti se setkají s tématikou nástěnných maleb, s ilustrací i s akvarelem a díky výletu na horu Říp si vyzkouší i práci v plenéru. K projektu vytvoří logo a dotknou se i tématu inspirace hudbou ve výtvarném umění. Výslednou prací bude velkoformátové plátno vzniklé různými výtvarnými technikami.
Cílem projektu je podpořit kamarádské vztahy ve třídě, respekt, soustředění žáků, podpořit tvorbu vlastních názorů a zlepšení celkového fungování kolektivu. Školu nemají žáci vnímat pouze jako období školní docházky, ale jako skutečnou přípravu na život.