4.B - Svět přírody

Učitel 
Helena Šimánková

Očekávám zvýšení kreativity, inspiraci v metodice a nových způsobech práce se žáky.

Umělec 
Michaela Kuříková

výtvarnice, věnuje se práci s multimédii, zajímá se o propojování klasických výtvarných technik a digitálního prostředí /kresba, koláž, instalace, nová média/
Byla bych ráda, aby si žáci odnesli zajímavé zážitky, zkušenosti, znalosti ... a aby si ani neuvědomili, že se během kreativního procesu vlastně učí.

Konzultant 
Miloš Adolf

výtvarník
Zážitkové aktivity a umělecká tvorba umožní ve zcela odlišné atmosféře vyjádření všech zúčastněných.

Žáci 

4.B

Popis projektu 

Žáci se s tématy nejen ze života rostlin a živočichů seznámí prostřednictvím kreativních výtvarných technik.
Fotky k projektu najdete zde.
Těžiště projektu je ve vnímání a porozumění smysluplnému pobývání všech žijících tvorů na Zemi. Ve výtvarných úkolech, v diskuzích a v dalších formách žáci uchopí témata lesního a vodního ekosystému, život rostlin i území České republiky. Jedno téma budou sledovat v provázanosti s ostatními předměty a hledat souvislosti. Kromě osvědčených výtvarných her se v tomto projektu přidává nový prvek – videoart, který bude kombinován s klasickou animací., happeningem a s klasickými výtvarnými technikami i artefiletickými kooperačními metodami.
Finálním produktem bude výstava vzniklých materiálů - zahájená slavnostní vernisáží pro širší veřejnost.
Základní komunikační prvek bude iniciační „rozehřívací hra“, ve které se stanoví společnou diskusí pravidla, motiv, úkol a přidaná hodnota. Žáci by diskusí a řízeným rozhovorem měli dojít k formulaci výsledku.
Hlavním cílem projektuje je upevnění vztahů mezi všemi žáky ve třídě a to i s nově příchozí žačkou. Podporována bude komunikace a zásadní bude závazek ke slušnosti, spravedlnosti a respektu ke všem lidem. Dalším cílem je podpora schopnosti vidět a ocenit různé perspektivy možné spolupráce ve vrstevnickém kolektivu a soužití v něm. Svůj vlastní názor mají žáci dokázat převádět do praktické aktivity, mají zvládnout řešení problémů a posilovat dobré vztahy.