3.B - Ypsilománie

Učitel 
Stanislava Trousilová

Očekávám rozvíjení kreativity a nové postupy ve výchově a vzdělávání.

Umělec 
Daniela Klimešová

výtvarnice,scénografka, kostýmní výtvarnice a fotografka
Mým přáním je docílit pomocí projektu nazvaného Ypsilománie lepší atmosféru v kolektivu třídy, vznik vzájemné podpory žáků mezi sebou a jednoznačně jejich úspěch v učivu vyjmenovaných slov hravou a tvořivou formou.

Konzultant 
Tereza Durdilová

autorské divadlo, dokumentární divadlo

Žáci 

3.B

Popis projektu 

Vyjmenovaná slova budou uchopena prostřednictvím výtvarných a divadelních aktivit. Vzniknou výtvarné objekty, které žáci na konci projektu využijí v divadelním představení.
K tématu vyjmenovaných slov budou žáci vyrábět různé výtvarné objekty, kterými slova znázorní a také k nim vymyslí krátký příběh. Třída v rámci projektu navštíví i zajímavou výstavu, která má žáky inspirovat v chuti experimentovat s výtvarnými technikami během projektu. Venku ve školní zahradě si žáci zahrají bojovku s vyhledáváním vyjmenovaných slov a čekají je i další divadelně-pohybové aktivity.
Vzniklé příběhy i předměty se stanou součástí závěrečného divadelního představení.
V projektu budou vyjmenovaná slova žákům přiblížena prostřednictvím rozmanitých výtvarných technik. Ty se ve třídě osvědčují a žáci se při nich dobře soustředí. Výtvarné činnosti zároveň tvoří oblast, která bude otevírat možnosti začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem projektu je rozvoj vztahů ve třídním kolektivu, podporovat vzájemný respekt, zlepšit schopnosti komunikace, samostatnost a také klást důraz na rozvoj důslednosti, pečlivosti a přípravy na vyučování.