TRaKSforA

Projekt "Training requirements and Key Competence for Artists and Creative Practitioners to work in participatory settings" nastavuje spolupráci partnerů napříč Evropou s cílem vytvořit Sebehodnotící kompetenční rámec (SEKR) pro umělce a jiné kreativní profesionály, kteří pracují jako odborníci v různých organizacích a společenských oblastech (jako například školy, nemocnice, komunitní centra, mládežnická centra, kulturní domy, apod.). Projekt zapojuje partnery z:

Umělci se stále více uplatňují jako školitelé, inovátoři, iniciátoři komunitního rozvoje. V mnoha zemích EU však pro ně neexistuje adekvátní nabídka odborného vzdělávání a příležitostí pro profesní rozvoj. Proto se tento projekt zaměřuje na vytvoření nástroje, sebehodnotícího kompetenčního rámce, který přesně definuje ty odborné dovednosti, které umělci potřebují rozvíjet, aby mohly úspěšně pracovat v společenských oblastech a rozvíjet klíčové kompetence osob, se kterými pracují. Sebehodnotící kompetenční rámec bude taktéž sloužit jako referenční bod pro nabídku odborného vzdělávání a rozvoje umělců napříč členskými státy.

Partneři se účastnili šesti setkání. Nejdříve definovali klíčové dovednosti, které umělci potřebují pro práci s komunitami. Následoval průzkum a sdílení informací o existujících rámcích a příkladech dobré praxe, včetně vzájemného učení mezi partnery a taktéž od jiných organizací (návštěvy příkladů dobré praxe a kulaté stoly v zapojených zemích). To zajistilo podklady pro tvorbu SEKR. Na závěr proběhlo testování SEKR a šíření výstupů.

Sebehodnotící kompetenční rámec
Zde je hlavní výstup projektu - Sebehodnotící kompetenční rámec pro umělce k ohodnocení svých kompetencí a nastavení individuálního plánu rozvoje. Dostupná je i česká jazyková verze SEKR.

English version:
Self-Assessment Competency Framework
Self-Assessment Competency Framework - spreadsheet

Česká verze:
Sebehodnotící kompetenční rámec
Sebehodnotící kompetenční rámec - interaktivní graf

Dále ke stážení: Doporučení pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, kteří školí umělce a odborníky z kreativní praxe.

Případové studie
Případové studie

Tisková zpráva k projektu
Tisková zpráva

Program celoživotního učení