Reference

Reference z Karlovarského projektu 2015-2016

Kreativní partnerství – podpora vzdělávání romských žáků

Ohlasy přímo od žáků zapojených v programu Kreativní partnerství

"Projekt jsme si hodně užili. Bylo to snad nejlepší vyučování matiky, jaké jsme měli. Všichni si to užívali, všichni rádi chodili do školy a málokdo chyběl – to byl snad rekord za tento a minulý rok." (student, Sokolov)

"Na projektu se mi hodně líbilo, jak jsme všichni spolupracovali, že jsme se učili být jako jeden celek." (žák, Praha)

Učitelé o programu Kreativní partnerství

"Myslím si, že na prvním i druhém stupni ZŠ je prostor, aby se projekt dal realizovat. Toto všechno lze realizovat na každé škole. Je to jen věc managementu školy a propojení více předmětů." (Josef Hubený – pedagog)

"Ty děti, které by za normálních okolností vůbec nepracovaly v hodině, neprojevily se, prospaly to tam, jen tak přežily – se naopak zapojily, až to bylo překvapivé." (Monika Horárová - pedagog)

"Rodiče byli z projektu nadšení. Třeba po prvním setkání mi psali smsky, že jejich dítě přišlo domů a bylo nadšené…" (Irena Mihališinová - pedagog)

Reference z programu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti 2013-2015

Reference a postřehy žáků, pedagogů a umělců, kteří projektem prošli

Reference pedagogů:

"Žáci se o téma mnohem více zajímali. Někteří si doma předem pročítali další kapitoly v učebnici nebo vyhledávali informace na internetu. O hodinách byli aktivní, hodně se hlásili a zajímali se o podrobnosti. Také chtěli ukázat, kolik toho o učivu sami vědí. V několika případech došlo i ke zlepšení známek oproti minulému pololetí. Změn v chování žáků – větší angažovanosti a energie – si všimla i třídní učitelka třídy, ke zlepšení a motivaci došlo tedy i v jiných předmětech. Velký posun zaznamenala v motivaci dívka s SVP, která ještě před začátkem projektu chodila do školy s nechutí. S průběhem projektu její rodiče zaznamenali změnu, když holčička doma oznámila, že by do školy šla v den projektu i nemocná.

Před začátkem projektu měli žáci obavu řešit zadání úkolů samostatně, podle vlastních představ a požadovali striktní instrukce od učitele. Během trvání projektu jsme se s umělkyní snažili podporovat přirozenou zvědavost dětí vytvářením tvůrčí atmosféry a environmentu, ve kterém mohli žáci bádat, samostatně se dobrat k výsledku a přitom nebyli vystavováni tlaku testování, srovnávání a známkování. Nyní pozoruji zvýšení samostatnosti a vnímám diversitu přístupů k jednotlivým zadáním. Při zadaných pracích děti ve třídě vytváří každý své originální dílo, nekopírují od sebe své nápady a neujišťují se neustále v tom, co a jak mají udělat."
Simona Martínková – ZŠ Prof. Švejcara

"Zájem o projekt motivoval žáky k plné účasti a vzestupu soustředěnosti."
Michal Lokaj – ZŠ Angel

"Žáci mají důležité role, které je potřeba neustále držet v paměti. V mnoha případech děti neuspějí v dosažení termínů, což je svým způsobem velmi edukativní a poučené. Také se třída nachází ve fázi, kdy většina zodpovědnosti spočívá na několika stále se opakujících jedincích, což se v projektu změnilo a motorem změny se staly samy děti.

Změnu sociálního klimatu ve třídě hodnotím jako jeden z překvapujících a mnou neočekávaných a nemyslitelných výsledků projektu. Děti, které byly ve třídě sociálně slabší najednou vynikly. Tento fakt otřásl rolemi ve třídě a slabší děti se staly mnohem průbojnějšími. Nutno dodat, že tato změna neskončila projektem, ale přetrvává dál.

Pozitivně hodnotím to, že jsem získal nové možnosti, jak oživit výuku. Lze uvažovat o zařazování akrobatických aktivit v rámci ztvárňování chemických látek."
Ondřej Lněnička – ZŠ Prof. Švejcara

"Kladně hodnotím vystoupení, které děti stmelilo.

Snažili jsme se jejich úspěch na vystoupení zdůraznit, pochválit je za snahu a to jim dodalo chuť více se zapojit do práce i v dalších hodinách."
Kateřina Žežulková, ZŠ Na Beránku

"Cvičení v improvizaci pomohly žákům vidět sama sebe, ale i spolužáky z jiné perspektivy a pochopit chování ostatních."
Michal Hammer, ZŠ Na Beránku

"Žáci se během projektu naučili dávat nově získané poznatky do souvislostí a dále je převádět do praxe – například poznáváním architektonických slohů."
Eva Cupalová, ZŠ Angelova

"Žáci měli od začátku možnost ukázat, ve kterých činnostech jsou dobří, a věnovat se jim. Došlo ke zvýšení jejich sebevědomí a začali si být více jistí svými výkony.

Potvrdila jsem si, že zážitkové aktivity jsou pro výuku více efektivní než běžný výklad. Projekt mi byl připomenutím si, že úkoly zaměřené více prakticky jsou v rámci učení se žáků mnohem efektivnější než pouze teoretický výklad."
Helena Čechová, ZŠ Prof. Švejcara

Reference ředitelek:

"Projekt hodnotím jako přínosný – jak pro děti, tak pro jejich učitele. Žáci se na projektové dny těší, stále se doptávají na program. Při realizaci každého bloku se aktivně zapojují, soustředí se na konkrétní práci, diskutují s umělci.

Před každým blokem se týmy pravidelně setkávají a připravují program tak, aby byl smysluplný, pro žáky zajímavý a přiměřený jejich věku. Témata jsou vybírána tak, aby korespondovala s učivem, časovým plánem a školním vzdělávacím programem. Po odučeném bloku se týmy opět schází a řeší výkony žáků, jejich reakce a zpětné vazby, plnění klíčových kompetencí."
Iva Cichoňová – ředitelka školy ZŠ Angel

"Projekt je celkově žáky, rodiči i ostatními pedagogy velmi pozitivně hodnocen. Nové formy výuky, se kterými se žáci seznamují, jsou pro ně velmi přitažlivé.

Pozitivně hodnotím vstup umělců do výuky, do které přinesli netradiční formy s netradičními metodami. Přínos ocenili nejen žáci, ale i zúčastnění učitelé, pro které je projekt inspirativní a nové metody obohacují jejich další práci."
Zdena Šklíbová – ředitelka školy ZŠ Prof. Švejcara

Zážitky a postřehy žáků

• "Dříve jsem pracoval sám, protože jsem se vždy rozhádal a nesvědčilo mi to, ale u projektu to bylo lepší a fungovalo to. Nejspíš to bylo i přítomností Aničky a Jana (umělkyně a konzultant kreativity), protože nám vždycky pomohli se dorozumět." (žák)

• "Já mám problém s dějepisem, ale bavilo mě to takle víc a šlo mi to." (žák – ZŠ Angel)

• "Naučím se více než v normálních hodinách a ještě to je zábava." (žák – ZŠ Prof. Švejcara)

• "Nebylo to moc jako učení, ale ono to v tom bylo schované…vyráběli jsme věci, abychom se dostali někam pryč od učení a to učení se tam občas dostalo a myslím si, že jsem se hodně naučil. Bylo to zábavnější, než kdybychom seděli ve třídě. Když je to v zábavné podobě, tak si to pak zapamatuju líp a myslím si, že jsem si to zapamatoval dobře." (žák – ZŠ Angel)

• "Učili jsme se tím, jak jsme to vytvářeli sami, čímž jsme si to lépe zapamatovali, než když se to jenom píše nebo opisuje z tabule." (žák)

Ohlasy od zapojených umělců

"Umělci přicházejí „z reálného prostředí“ a tak mohou upozornit na reálné požadavky z venku a neklást důraz jen na znalosti, ale ukázat i to, jak a kde určité znalosti použít.

Kontakt s dětmi má na mě vliv vždy, jelikož děti nastavují dospělým zrcadlo jejich vlastních manýr a bloků. Děti a celý projekt měl na mě revitalizující vliv, především ve formě uvažování o věcech."
Helena Blašková – působila na ZŠ Prof. Švejcara

"Opět jsem se učila, jak tvořit a přijímat ostatní tvořivé členy do svého vlastního tvoření a naopak."
Bára Látalová

"Zde jsme zažily, jak funguje spolupráce s učitelem, který je kreativní, umí dávat zpětnou vazbu žákům i umělcům. Aktivně se zapojuje do projektu a aplikuje projekt i do jiných předmětů. Zároveň umí předat výuku v době, kdy žáci pracují s umělcem. Dá umělci absolutní důvěru, kterou pocítí i žáci – tím velmi ulehčí komunikaci a prostupnost dětí vzhledem k umělcům, vyjádří tak absolutní podporu projektu a umělcově práci. Umělec pak není jen šaškem, který dělá dětem zábavu."
Jana Novorytová a Bára Látalová

Reference – postřehy umělců a odborníků

Milan Zvada, dramaturg, divadelní publicista
"Umění ve vzdělávání je široký pojem, no, v zásadě se v něm ukrývá veliký potenciál inovace a nacházení nových řešení v různých oblastech. Dívat se na věci očima umělců nebo řemeslníků znamená hledat způsoby, které tady ještě nebyly, nebo naopak, odhalovat ty, které jsou pro jiné lidi neviditelné. Různé pedagogické metody jsou také jenom výsledkem nějakého konsenzu a je potřebné je s měnícími se podmínkami aktualizovat. V tom nám mohou pomoct právě profesionálové z umělecké oblasti. Je třeba si uvědomit, že umění, kreativní myšlení a využívání různých zručností je všude kolem nás, od etiket na lahvích, přes reklamní nápisy až k pouliční lucerně. Proč by umění nemělo patřit do škol, jak je ještě neznáme?"

Katarína Kalivodová, herečka, režisérka, dramaturgyně
"Prostřednictvím divadla si děti vytváří iluzivní svět, ve kterém je prostor především na hru, kreativitu, ale také pro vážná témata. Mohou modelovat situaci, která má vlastně neomezené možnosti a učí se s touto svojí „svobodou“ pracovat. Práce s dětmi je nesmírně motivující, protože děti reagují bez zábran a člověk okamžitě dostává upřímnou zpětnou vazbu na své uvažování. Pokud je pozitivní, pro mě to znamená, že jsem podnítila představivost a že si ještě stále sama dokážu hrát."

Edita Kudláčová, specialistka na zahraniční vztahy a vedoucí oddělení zahraničních vztahů Českého rozhlasu
"Myšlenky a snaha Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání změnit alespoň trochu systém vyučování mi přijdou sympatické a smysluplné, jinak by mě spolupráce se Společností nebavila. A to doslova. Dlouhodobá práce se školami, umělci a všemi, kteří mají vliv na motivaci dětí k učení, se vyplácí nejen z dlouhodobého hlediska nám všem, ale může některým dětem i zpříjemnit pobyt ve škole a nenásilnou cestou je něco naučit. I to je fajn, vzdělávání by mělo i bavit."

Olga Škochová Bláhová, expertka na kulturní politiku měst
"Umění představuje kromě svobodného prostoru k vyjádření i nástroj, který může pomoci řešit mnohé společenské problémy."

„Umění dává dětem možnost k sebepoznání a k sebevyjádření.“ Olga Škochová Bláhová
Video

"Děti mohou objevovat a vyjadřovat se prostřednictvím umění," říká Olga Škochová Bláhová.
Video

Kristýna Kratochvílová, odbornice na integraci cizinců a vzdělávání cizinců
"Umění může pomoct integrovat menšiny do společnosti," říká Kristýna Kratochvílová.
Video 1
Video 2

Tamara Kafková, specialistka na mezinárodní spolupráci ve vzdělávání
"Na využívání umění ve vzdělávání mě nejvíc fascinuje to, jak nám umění dokáže znovu a znovu otevírat oči. Ačkoli spoustu věcí si už člověk vyzkoušel a má názor na to, jak mají vypadat, ukazuje mu, že je stále čemu se učit. Využívání uměleckým prostředků ve vzdělávání může být tou potřebnou živou mízou pro hodiny, díky níž se děti nadchnou a budou se pak učit levou zadní. Učitelé by se tedy neměli bát nechat se inspirovat a zkoušet nové přístupy. Není přece, co ztratit!"