Výzkumy, studie, publikace

Výzkumy a studie

V letech 2002 – 2012 proběhla řada nezávislých výzkumů, které zjišťovaly dopady programu Creative Partnerships na školách ve Velké Británii, jeho efektivitu a také hodnotily jeho úspěšnost. Tyto průzkumy jasně prokazují, že program Creative Partnerships je efektivním nástrojem pro zlepšování kvality vzdělávání, podporování zájmu a motivace žáků a pro zlepšení procesů ve škole. Program Creative Partnerships prokázal jednoznačně pozitivní dopady na školách v několika oblastech: zlepšení studijních výsledků, rozvoj klíčových kompetencí, zlepšení školní docházky žáků, vztahů školy s rodiči, motivace pedagogů, motivace žáků a podpora dětí ze znevýhodněného prostředí.

1. Dopady programu Creative Partnerships na studijní výsledky žáků
Vliv programu Creative Partnerships na studijní výsledky zkoumala ve svých studiích Národní nadace pro výzkum ve vzdělávání (National Foundation for Educational Research, dále „NFER“). Studie z roku 2006 (1) zkoumala studijní výsledky 13 000 žáků, kteří se zapojili do programu Creative Partnerships, a došla k závěru, že u těchto žáků došlo ke zlepšení v několika oblastech. Podpoření žáci dosáhli v testech v anglickém jazyce, matematice a přírodních vědách lepší výsledky, než jejich spolužáci, kteří se do programu nezapojili.

NFER pokračovala v monitorování výsledků těch samých 13 000 žáků a v roce 2008 předložila další zprávu, která potvrdila trend zlepšování studijních výsledků:

„Výsledky této studie poukazují na to, že program Creative Partnerships přispívá ke zlepšování studijních výsledků. Například, mladí lidé, kteří se účastnili aktivit programu Creative Partnerships, dosáhli v průměru o 2,5 stupně lepší známky ve zkoušce GCSE (General Certificate of Secondary Education, pozn.překladatele: zkouška, kterou žáci skládají ve věku 14 až 16 let) než mladí lidé v jiných školách.“(2)

Průzkum Britského úřadu pro průzkum trhu (British Market Research Bureau, dále „BMRB“) se zaměřil na postoje ředitelů veřejných škol, které se zapojily do programu Creative Partnerships a jejich hodnocení dopadů programu. Zpráva BMRB z roku 2006 (3) říká, že:

 • • 75% dotázaných ředitelů základních škol pozorovalo zlepšení vzdělávacích standardů na svých školách v důsledku účasti v programu Creative Partnerships
 • • 79% pozorovalo zlepšení ve studijních výsledcích žáků v důsledku jejich účasti v programu Creative Partnerships

Dopady programu Creative Partnerships byly nejvíce znatelné ve školách v nejchudších oblastech, kde 81% ředitelů pozorovalo zlepšení jak ve vzdělávacích standardech, tak i ve výsledcích žáků v návaznosti na jejich účast v programu.

2. Dopady programu Creative Partnerships na rozvoj klíčových kompetencí žáků a na jejich motivaci
Nezávislý, výše zmíněný průzkum ředitelů proveden BMRB (4) taktéž hodnotil širší dopady programu. Na středních školách ředitelé konstatovali, že:

 • • 92% z nich zaznamenalo zlepšení v sebejistotě žáků
 • • 91% z nich zaznamenalo zlepšení v komunikačních schopnostech žáků
 • • 87% z nich zaznamenalo zlepšení v motivaci žáků
 • • 80% z nich zaznamenalo zlepšení v tom, do jaké míry žáky baví chodit do školy
 • • 78% z nich zaznamenalo zlepšení ve schopnosti žáků učit se samostatně
 • • 70% z nich zaznamenalo zlepšení v chování žáků

Program Creative Partnerships měl značný dopad na učitele dle ředitelů všech škol:

 • • 94% ředitelů zaznamenalo zlepšení pedagogických dovedností svých učitelů
 • • 92% ředitelů zaznamenalo, že učitelé jsou efektivnější, když ve třídě spolupracují s kreativním profesionálem
 • • 92% ředitelů zaznamenalo, že učitelé jsou ochotnější přijmout a využívat kreativní přístupy

3. Dopady programu Creative Partnerships na školní docházku
NFER zkoumala v roce 2008 dopady programu Creative Partnerships na docházku žáků. Závěr průzkumu říká:
„Ukázalo se, že účast žáků v programu Creative Partnerships byla doprovázená významným snížením celkové míry absence na základních školách. Toto snížení bylo přímo úměrné době trvání realizace programu Creative Partnerships na školách.“ (5)

Statistiky docházky naznačují vysokou pravděpodobnost, že jediným možným důvodem snížení absence žáků na školách, je jejich účast v programu Creative Partnerships.

Tyto údaje jsou také v souladu s výsledky dalších výzkumů, které dokazují, že nízká docházka na základních školách je zejména důsledkem nedostatečné rodičovské angažovanosti. Skutečnost, že program Creative Partnerships prokázal osobité zlepšení rodičovské angažovanosti ale i motivace žáků, vede k tomu že se zlepší i docházka.

4. Dopady na rodiče a komunikaci školy s rodiči žáků
Studijní výsledky žáků lze předvídat mimo jiné i na základě míry zapojení rodičů do jejich vzdělávání. Z tohoto důvodu pověřili zástupci programu Creative Partnerships Centrum pro gramotnost v primárním vzdělávání (Centre for Literacy in Primary Education) v roce 2008 vypracováním zprávy (6) za účelem zjistit, do jaké míry motivuje program Creative Partnerships rodiče, aby se zapojili do vzdělávání svého dítěte. Zpráva konstatovala:

 • • když se děti účastní krátkodobých i dlouhodobých projektů Creative Partnerships, rozsáhle popisují své zážitky doma
 • • když se kreativní programy na škole kontinuálně realizují, mají rodiče pocit, že potřebují lépe pochopit, co se jejich děti ve škole učí; začnou se více zajímat o vzdělávání dětí ve škole a lépe chápou, co představuje učení ve škole i mimo ni
 • • rodiče vnímají kreativní programy jako něco, co nabízí dlouhodobé výhody a pozitivně ovlivňuje aspirace jejich dětí, stejně jako jejich učení
 • • kreativní programy vytváří podmínky podporující rodiče ve spolupráci s učiteli i celou školou, v některých případech se rodiče po zapojení do přípravy a realizace kreativních programů ve škole zaměstnají
 • • kreativní projekty také vytváří kontakty mezi rodiči navzájem, i mezi rodiči a širší komunitou
 • • zapojení dětí do kreativních programů má za následek, že se někteří rodiče vcítí do pozice žáka a využijí kulturní a jiné příležitosti ke vzdělávání sebe i svých dětí
 • • Creative Partnerships nabízí vhodné modely pro rozvoj a udržení širšího rodinného vzdělávání, i pro zapojení rodičů do vzdělávání svých dětí

5. Závěry inspekce programu Creative Partnerships
Úřad pro standardy ve vzdělávání (The Office for Standards in Education, dále „Ofsted“) je britskou školní inspekcí. Kromě vykonávaní inspekcí na školách ve Velké Británii, zpracovává jednou za pět let tématické zprávy ohledně konkrétních aspektů a specifických vzdělávacích programů. V letech 2006 a 2010 vydal Ofsted zprávu pojednávajíci o programu Creative Partnerships. Zjištění inspekce potvrzují mnohé z výsledků studií a výzkumů shrnutých výše. Konkrétně, že program Creative Partnerships přináší zlepšení v aspiracích a výsledcích žáků a také v dovednostech a kreativitě učitelů. Inspektoři Ofsted během inspekcí zaznamenali:

 • výrazné zlepšení v základních studijních dovednostech žáků, kteří se účastnili aktivit programu Creative Partnerships (7)
 • • program zlepšil sebevědomí a kreativitu mladých lidí
 • • rozvoj klíčových kompetencí významně přispěl ke zlepšení obecného přístupu mladých lidí ke vzdělání, u některých žáků zapojení do programu znamenalo „bod zvratu“ – zlepšení docházky a učení pokračovalo i po skončení projektu (8)
 • • program přispěl ke zlepšení pocitu spokojenosti žáků v širším kontextu, žáci měli radost ze vzdělávání, dobře se chovali, spolupracovali, byli nadšení, hrdí, zlepšili svou čtenářskou a matematickou gramotnost, využívání informačních a komunikačních technologií, sebedůvěru, schopnost týmové práce, ukázali odvahu a schopnost vypořádat se se změnou, žáci zároveň prokázali schopnost brát ohled na bezpečnost a spokojenost druhých, odpovědnost v potenciálně rizikových situacích, jako je manipulace s různými druhy materiálů (9)
 • nejvýraznější dopady programu na žáky zaznamenaly právě školy, které vzdělávají žáky ze znevýhodněného prostředí, „Školy nacházející se v obtížných situacích – ty s vyšším průměrem žáků, kteří mají nárok na bezplatné obědy, nízkými vstupnímy výsledky a vysokou mírou mobility žáků – zaznamenaly největší posuny vpřed ve schopnosti žáků zpracovat rozsah informací a spolupracovat při řešení problémů, ve čtení a psaní, v ústním projevu a poslechu s porozuměním, a v jejich osobním rozvoji.“ (10)

6. Závěrečné shrnutí
Průzkumy realizované ve Velké Británii prokázaly, že program Creative Partnerships skutečně podporuje zlepšování kvality vzdělávání a to v několika oblastech: zlepšování studijních výsledků, rozvoj klíčových kompetencí, podpora rovných příležitostí, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zlepšování komunikace rodičů se školou, zvyšování motivace, zájmu o vzdělání a studijních aspirací žáků. Tyto oblasti jsou relevantní i pro české školy a patří mezi témata, která jsou velmi aktuální.

I zkušenosti českých žáků poukazují na přínosy využivání kreativních metod ve výuce. Žáci oceňují tvořivost a interaktivitu ve vzdělávání, nové přístupy k výuce je oslovují a dokáží je zaujmout. To lze ilustrovat například reakcemi žáků zapojených do různých projektů probíhajících v ČR i zahraničí. Úspěšným projektem, který aplikuje britskou metodiku výuky anglického jazyka, je projekt Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Letní jazyková škola ve Velké Británii. Žáci, kteří se do projektu zapojili opakovaně oceňují projektové a kreativní způsoby práce a rádi by obdobné aktivity viděli i na českých školách: „Takové učitele bychom si přáli mít ve škole. S jejich přístupem bychom se učili rychleji a rádi.“

Zájem českých žáků o kreativní metody lze prokázat také díky dalším projektům využívajícím kreativní metody, jako je například projekt Špalíček. Projekt Špalíček poukázal na obrovský potenciál kreativních metod na kariérové směřování dětí a zvyšování jejich aspirací: „Od začátku, co jsme tancovali, tak mne tancování strašně bavilo. Jsem se i dívala na ty internetové stránky, že mne to strašně baví.“ „Na přijímačky?“ „Ano.“ (11) Prokázal, že umění dokáže děti motivovat a nadchnout, ale i měnit jejich postoje a hodnoty: „Mne to baví. Je to lepší než se učit ve škole ten pátek a je to lepší zabíjení času než být venku a dělat to, co děláme.“ „Přijde mi to, že jsem jiná. Nevím jak, ale prostě taková jiná.“ (12)

(1) Eames, A., Benton, T., Sharp, C., & Kendall, L. 2006. The longer term impact of Creative Partnerships on the attainment of young people. NFER.
(2) Kendall, L., Morrison, J., Yeshanew, T., & Sharp, C., 2008. The longer-term impact of Creative Partnerships on the attainment of young people: Results from 2005 and 2006. NFER, p.3.
(3) Mackey, T., Ullman, A. 2006. Creative Partnerships: Survey of Headteachers. London: Artd Council England, Creative Partnerships.
(4) Ibid.
(5) Eames, A., Benton, T., Sharp, C., Kendall, L. 2008. The Impact of Creative Partnerships on Pupil Behaviour. NFER.
(6) Safford, K., O’Sullivan, O. 2007. 'Their learning becomes your journey' Parents respond to Children's work in Creative Partnerships.
(7) Ofsted. (2010). Learning: creative approaches that raise standards (HMI: 080266)
(8) Ofsted (2006) Creative Partnerships: Initiative and Impact. (HMI 2517) Manchester: Ofsted
(9) Ofsted (2006) Creative Partnerships: Initiative and Impact. (HMI 2517) Manchester: Ofsted
(10) Ofsted. (2010). Learning: creative approaches that raise standards (HMI: 080266)
(11) Rozhovor žákyně zapojené do projetku Špalíček s Evou Blažíčkovou zachycený v dokumentu ČT Drž rytmus!, režie Olga Sommerová.
(12) Vyjádření žáků zapojených do projektu Špaliček zachycené v dokumentu O. Sommerové Drž rytmus!

Proč je program Kreativní partnerství efektivní?

Díky spojení učení a kreativního procesu dochází k mnoha proměnám. Mění se klima třídy, sebevědomí žáků, vztahy, postoj, motivace a zapojení žáků, ale mění se také učitel. V bezpečném prostředí třídy v partnerském podpůrném přístupu ve spolupráci s umělcem vidí a tvoří nový úhel pohledu na danou látku i na všechny zúčastněné aktéry – včetně sebe samého. Učitel má prostor vidět nové postupy, které může okamžitě zapojit do své praxe. Má možnost lépe porozumět potřebám třídy i jednotlivcům. Jak je to možné?

Na tuto otázku odpovídá studie o změnách u učitelů

Studie Spencer, N.-Rowson, J.-Bamfield, L.: Everyone starts with an „A“, London March 2014
Tato studie pojmenovává několik aspektů programu rozvoje pedagogů, který vede k dlouhodobé změně v jejich praxi.

• Požadavek dlouhodobé podpory pedagogů – jednorázová podpora formou krátkodobých školení není pro změnu praxe pedagogů dostatečná
• Podpora přímo ve třídě v rámci práce s žáky a možnost sdílet zkušenosti s další osobou;
• Zapojení experta z venku, který dokáže učiteli nabídnout nové perspektivy a podívat se na výuku z jiného úhlu pohledu

Projekt kreativní partnerství zahrnuje všechny tři aspekty a má velký předpoklad k tomu, aby se stal efektivním nástrojem pro zlepšení výuky žáků – včetně žáků se SVP a zařazení aktivizačních forem výuky do praxe.

Publikace:

Kreativita a podnikavost

Publikace je věnována kreativitě a podnikavosti, přičemž na tyto kompetence nahlíží z perspektivy kariérového poradenství, které je vnímá jako jedny ze základních klíčových kompetencí a dovedností pro řízení vlastní kariéry. První část publikace se věnuje teoretickému vymezení pojmů kreativita a podnikavost a tomu, jak je popisují české kurikulární dokumenty. V další části publikace je prezentován nový směr kariérového poradenství, tzv. kreativní kariérové poradenství, které je chápáno jako nevyhnutná reakce na rychle se měnící trh práce a požadavky kladené na jeho účastníky. Třetí oblastí, které je v publikaci věnována pozornost, je představení současné situace na poli vzdělávání k podnikavosti a kreativitě v České republice a také stručné zmapování inspirativních tuzemských i zahraničních projektů, vzdělávacích programů a iniciativ, které se touto problematikou zabývají.
http://www.nuv.cz/vystupy/kreativa-a-podnikavost

Tvořivost

Kreativita neboli tvořivost je nejvlastnějším projevem života. Vždyť tvořivě lze přistoupit k řešení jakékoli otázky. Kreativní myšlení je předpokladem originálních nápadů. Zapojíme fantazii, odhlédneme od svazující reality a snažíme se o nové pohledy jak na sebe sama, tak na společenské otázky nebo odborné a vědecké problémy. Kreativitu je možné dokonce i cvičit a záměrně pěstovat. Chce to jen odvahu pustit se do něčeho nového a neobvyklého, nebýt líný na sobě pracovat. Na cestě za přirozenou tvořivostí vám může být neocenitelným pomocníkem právě publikace renomované české autorky. Jedna z jejích cenných životních rad zní: „Nikdy nic nevzdávejte! Nikdy není pozdě začít na sobě pracovat. Zkuste změnit své životní stereotypy. Jedna z cest je aktivně vyhledávat pozitivní a příjemné jevy. Jednou z nejcennějších věcí pro každou lidskou bytost je tvořivost. Nemusíte být zrovna členy vlády, starosty města, staviteli nebo spisovateli. Můžete mnoho udělat právě tam, kde jste.."
http://www.grada.cz/tvorivost_4183/kniha/katalog/

Kreativita a inovace v organizaci

Kreativita je hnací silou ekonomiky a jádrem úspěchu firem a jiných organizací. Publikace přináší první ucelený přehled o tom, jak kreativitu rozpoznat a v rámci organizace podporovat a rozvíjet tak, aby vedla k tržně uplatnitelným inovacím, a tedy ke konkurenční výhodě. Dozvíte se, proč je důležité poznat kreativní potenciál jedince, jak konkrétně postupovat při podpoře a rozvoji kreativity člověka a týmové kreativity a jak poznat a utvářet organizační kulturu podporující kreativitu a inovace, bez níž organizace nemůže svůj kreativní potenciál skutečně využít. Kniha kromě praktických rad nabízí také příklady a cvičení, která pomáhají kreativitu rozpoznat a rozvíjet. Publikace je určena studentům, manažerům a podnikatelům.
http://www.grada.cz/kreativita-a-inovace-v-organizaci_6153/kniha/katalog/

Hegarty o kreativitě

Kreativita není zaměstnáním. Pomocí kreativity vynalézáme, zdokonalujeme a definujeme náš svět.Vysvětlujeme a bavíme se. Ale co podněcuje kreativitu? Co ji inspiruje? Co ji posiluje? Tato vtipná kapesní kniha o kreativním myšlení, nahuštěná padesáti vynikajícími a provokativními vhledy do záležitostí kreativity a tvůrčího procesu, pochází z pera Johna Hegartyho, jednoho z nejslavnějších světových kreativců v reklamě.
https://www.kosmas.cz/knihy/210230/hegarty-o-kreativite/

Využití kreativity v profesním i osobním životě

"Jedna z nejcennějších věcí pro každou lidskou bytost je vlastní tvořivost." Virginia Satir

Zajímá vás, jak:
Odpovědi na tyto otázky (a nejen na ně) najdete v publikaci Tvořivost = kreativita, jejíž autorkou je prof. PhDr. Marie Königová, CSc., která působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a od r. 1994 zastává funkci proděkanky pro studijní záležitosti. Kromě svých hlavních předmětů (matematické a výzkumné metody, teorie informačních systémů) se specializuje na oblast kreativity. Pro Český rozhlas v rámci Rozhlasové akademie třetího věku připravila řadu přednášek a seminářů, které se setkaly s mimořádným ohlasem mezi posluchači. Kniha Tvořivost = kreativita vznikla shrnutím právě těchto přednášek a seminářů.

Autorka pojímá tvořivost (kreativitu - z latinského kreare, tj. tvořím) jako schopnost vytvářet nové hodnoty ve všech oborech lidské činnosti, schopnost nalézat nová řešení a postupy. Nejedná se tedy pouze o tvořivost uměleckou či vědeckou, naopak, kniha je zaměřena především na kreativitu v každodenním životě - v rodině, přátelských vztazích, životním stylu apod.

Svým širokým pojetím tvořivosti je publikace přínosem pro každého, kdo chce lépe poznat sám sebe a nechce žít ve stereotypu.
http://ikaros.cz/vyuziti-kreativity-v-profesnim-i-osobnim-zivote

This Much We Know 2012

První ze série shrnutí výzkumu, vyhodnocování a výsledků z programu Kreativní partnerství (Creative Partnerships). This Much We Know nabízí popis toho, jak program probíhal, obsahuje několik krátkých vstupů hlavních zjištění výzkumů z projektů, které proběhly od roku 2002-2006. Publikace se propojuje s dvěma pozdějšími publikacemi ( Changing Young Lives – 2009 a 2012) a nabízí jasný, čtivý výčet cesty za poznáním vládního vlajkového programu kreativního vyučování.
http://www.creativitycultureeducation.org/this-much-we-know

Studie zahrnuje mimo jiné:

 • • Creative Partnerships: Initiative and Impact (OFSTED)
 • • Investing in the creative and cultural econmies (BOP) – Investice do tvůrčích a kulturních ekonomik
 • • Creative Apprentices: Traning Artists for woring in participatory settings in CP Black Country (Felicity Woolf Associates)
 • • Obsahuje také úvahy Dr. Julian Sefton-Green, které předkládají otázku o definování dopadu v souvislosti s tvůrčí prací s mladými lidmi – některé úvahy jsou velmi užitečnými výzvami k zamyšlení.

Odborné články

K tématu kreativity ve vzdělávání, umění a vzdělávání a kreativity v lidském životě naleznete články v těchto odborných žurnálech:

Creative Education
The Journal of Creative Behavior