Program v ČR

Aktuální projekty:
Kreativní partnerství pro inkluzivní školu
Kreativní partnerství Praha

Odstartování programu v ČR

V České republice probíhaly přípravy implementace programu Kreativní partnerství již od roku 2009. K založení Společnosti pro kreativitu ve vzdělání v roce 2010 vedla zkušenost s realizací programu v Anglii na školách a spolupráce s realizátorem programu Creativity, Culture and Education.

Prezentace projektu

Po představení tohoto velice úspěšného a efektivního programu v České republice klíčovým aktérům (MŠMT, NÚV, Ministerstvo kultury, příspěvkové organizace Institutu umění a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) začaly přípravy projektů pilotního ověření programu v České republice. Prezentačních seminářů k programu Kreativní partnerství pro ředitele škol, pedagogy, umělce, vzdělávací politiky a členy krajské samosprávy se účastnili vždy také zástupci britské organizace Creativity, Culture and Education (dále CCE). CCE hrála ústřední roli při představování programu Kreativní partnerství v České republice a významně podporovala aktivity Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání při přípravě a zahajování programu v ČR.

Příprava pilotního programu na českých školách

Pod záštitou MŠMT se v říjnu 2012 a březnu 2013 konaly kulaté stoly. Připravovali jsme je v partnerské spolupráci s řadou důležitých organizací: Národní ústav pro vzdělávání, Institut umění – Divadelní ústav, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Česká hudební rada, MČ Praha 12, DOX Centrum současného umění, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových a KTP – Společnost pro kvalifikaci na trhu práce. Účastnili se jich zástupci ministerstev, jejich přímo řízených a příspěvkových organizací, umělci, ředitelé škol a učitelé, zástupci kulturního sektoru, neziskových organizací i vysokých škol. Cílem kulatých stolů bylo otevřít odbornou diskusi o příležitostech, které program českým školám nabízí a taktéž diskutovat podmínky českého školství pro jeho implementaci. Výstupy dosavadních diskusí na kulatých stolech naleznete níže.

Klíčové závěry z kulatého stolu 24.10.2012
Příloha 1 - Fiktivní případová studie
Příloha 2 - Dopady programu Creative Partnerships
SWOT analýza
Závěry kulatého stolu k SWOT analýze 4.3.2013

Zahájení pilotního projektu v Praze

V roce 2013 byl zahájen pilotní projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti, který Společnost pro kreativitu ve vzdělávání realizovala v partnerství s Městskou částí Praha 12 na třech základních školách z této městské části.

Více informací o pilotním projektu KREATIVNÍ PARTNERSTVÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI.
Více informací o projektu KREATIVNÍ PARTNERSTVÍ – PODPORA ROMSKÝCH ŽÁKŮ.

Podívejte se na video, které Vám hlavní principy přiblíží: