Přínosy

Přínosy programu Kreativní partnerství pro žáky

Ačkoliv projekt může být zaměřen na podporu skupiny žáků (např. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) má pozitivní dopad na všechny zúčastněné žáky. Změny reflektují nejen učitelé, ale i žáci samotní. V průběhu programu u nás byly nejmarkantnější tyto přínosy:

Výuka je založena na prožitku…a ačkoliv se tento formát může velice lišit od klasické frontální výuky, ukázalo se, že probíraná látka se vždy stihne žákům předat a že průběh projekty v rámci Kreativního partnerství nenarušují výuku.

Co se během průběhu projektu Kreativní partnerství u žáků mění?

  • Rozvoj kreativity – Žáci si osvojují nové umělecké techniky, kombinují je se svými stávajícími dovednostmi, prezentují svá originální díla, novými způsoby získávají informace, rozvíjí konceptuální uvažování i výzvy kolektivní spolupráce.
  • Roste motivace žáků a zvyšuje se zájem o předmět i angažovanost během hodin. Ze zkušeností víme, že se zájem a aktivita žáků může přenášet i do dalších předmětů. Jako pozitivní motivace působí závěrečný výstup projektu. Zlepšuje se docházka žáků na daný předmět.
  • Sebevědomí a schopnost sebeprezentace se zvyšuje – mimo jiné díky zaměření na závěrečný výstup projektu (např. vystoupení). Žáci přestávají kopírovat jiné a vytváří vlastní názory i výtvory. Pozitivní dopad na sebevědomí žáků má i vyhovující forma výuky, díky které má každé dítě šanci více vyniknout.
  • Zlepšení spolupráce - viděno opět očima pedagogů i žáků. Nová zjištění o spolužácích přispívají ke sblížení kolektivu, který dovede efektivně využívat schopnosti jednotlivců. Zapojují se i spolužáci, kteří spolu dosud nespolupracovali – a jsou schopni vytěžit maximum z potenciálu této spolupráce.
  • Zlepšení sociální klimatu jde ruku v ruce se zlepšením spolupráce žáků a podle dosavadního hodnocení učitelů je jedním ze zásadních dopadů programu Kreativní partnerství. Projekt dává prostor vyniknout žákům, kteří dosud byli ve třídě méně aktivní.
  • Propojení probíraného učiva s praktickou aktivitou – k hlubšímu porozumění učiva přispívá i interdisciplinární záběr – projekt protne více předmětů a umožní tak vnímat danou látku v nových souvislostech.
  • Samostatnost – větší samostatnost žáků přichází s atmosférou uvolnění, zvídavosti, radosti a ztráty případného strachu. Žáci si sami vyhledávají a získávají informace, zajímají se o předmět.
  • Diverzifikované myšlení - většina žáků přestává kopírovat práci a názory ostatních a začíná prezentovat originální názory a myšlenky.
  • Zlepšení vztahu s učitelem – je reflektováno v mnoha příkladech i rodiči.

Dopad na učitele a proměny učitelů

Většina učitelů díky projektu pozitivně hodnotí způsob výuky, který je založen na prožitku, více zapojuje žáky a využívá vnímání látky více smysly.

Kladně je hodnocen i interdisciplinární přístup při provázání předmětů, který umožňuje učit látku v širších souvislostech.

Podívejte se do sekce REFERENCE na konkrétní ohlasy a zážitky žáků, pedagogů a ředitelů na projekt Kreativní partnerství.