O programu

Jak vznikl program Kreativní partnerství?

Program Kreativní partnerství (Creative Partnerships) patří mezi velice kvalitní a ověřené programy zaměřené na rozvoj kvality vzdělávání a zařazení kreativních metod do výuky. Vznikl jako vlajkový program kreativních vzdělávacích metod v Anglii v roce 2002 (www.creative-partnerships.com), aby vytvářel a podporoval dlouhodobé partnerství mezi školami a umělci s cílem inspirovat žáky a pedagogy, prosazovat otevřené prostředí a využívat potenciál kreativních metod na školách. Program vyvinula a realizovala organizace Creativity, Culture and Education, která podporuje i implementaci programu v České republice a dlouhodobě se zapojuje do realizovaných projektů v ČR s cílem podpořit vysokou kvalitu programu a dopady na podpořené žáky.

Program v Anglii

Program v Anglii pracoval s více než 1 milionem dětí a více než 90 000 pedagogy při realizaci 8 000 projektů. V současné době je adaptován a implementován ve více evropských zemích (Litva, Norsko, Švédsko, Německo) a díky Společnosti pro kreativitu ve vzdělání se dostal i do České republiky.

Mezi důležité dopady programu, které prokázaly výzkumy v Anglii, patří:

  • • osobnostní rozvoj a zlepšení připravenosti žáků na život po ukončení vzdělávání,
  • • zlepšení studijních výsledků žáků (zlepšení známek v průměru o 2,5 stupně britského hodnotícího systému).

Hodnocení programu a jeho dopadů řediteli zapojených anglických škol poukázalo na další přínosy:

  • • 92 % ředitelů vnímalo zlepšení v sebejistotě žáků,
  • • 91 % vnímalo zlepšení v komunikačních dovednostech,
  • • 87 % pozorovalo zlepšení v motivaci žáků.

Dalším významným dopadem programu je zlepšení komunikace škol s rodiči, zlepšení školní docházky žáků, přičemž nejvýraznější přínos měl program zaměřený na žáky ze znevýhodněného prostředí.

Shrnutí: zlepšení studijních výsledků, zlepšení v motivaci, zlepšení komunikačních dovedností, zlepšení sebejistoty, zlepšení připravenosti žáků na život, lepší komunikace s rodiči, …

Program spočívá v tom, že do plánování a realizace výuky ve třídě zapojuje umělce, případně jiné externí experty z tvůrčích profesí. Program je navržen tak, aby poskytoval podporu přímo jednotlivým školám a jejich učitelům pak přímo ve třídách pomáhal nastavit nové způsoby práce se žáky, které vedou k rozvoji jejich klíčových kompetencí, zlepšení studijních výsledků, motivace žáků, chování apod... Specifikum programu je, že škola sama definuje jasný cíl – zakázku, na kterou se chce zaměřit. S učiteli na tomto zadání ve školách pracují umělci, kteří prošli intenzivním školícím procesem zaměřeným na to, aby dokázali se školami pracovat efektivně. Umělci se do programu zapojují ve dvou rozdílných pracovních pozicích:

  • konzultanti kreativity – tj. umělci nebo odborníci, kteří působí v tvůrčích profesích, jejich úkolem na škole však je podporovat a vést proces plánování kreativních aktivit, nastavovat ve spolupráci s pedagogem cíle kreativního školního projektu, oslovovat a mentorovat umělce – kreativní pracovníky, dohlížet nad plněním cílů, konzultovat s pedagogy, vedením školy a umělci průběh aktivit, evaluovat průběh aktivit
  • umělci – tj. umělci nebo profesionálové z tvůrčích profesí, kteří přímo ve spolupráci s pedagogem připravují a zajišťují kreativní formy výuky

Princip programu v praxi

V programu Kreativní partnerství spolupracuje umělec (např. architekt, malíř, grafik) s pedagogem. V první části programu probíhá intenzivní plánování a vytváření kreativní formy výuky, která bude zahrnovat celou danou učební látku.

Klíčovým elementem je aktivní zapojení žáků, kteří jsou od prvopočátku do projektu vtaženi. Projekt velice často využívá vzájemnou spolupráci žáků, využívá prostory školy i blízké okolní prostředí, může zapojit rodiče i celou školu nebo její část.

V rámci projektů se matematika může propojit s tancem, chemie s akrobacií, historie s animačními technikami, atd.

Co přesně je kreativita a proč je důležité ji rozvíjet?

Kreativita je komplexní soubor kompetencí. Esenci kreativity tvoří ZVÍDAVOST, PŘEDSTAVIVOST, ale také SPOLUPRÁCI, DISCIPLINOVANOST a VYTRVALOST. Nevztahuje se pouze k uměleckému nadání, ale je zásadní životní dovedností.

Rozvoj kreativity jde ruku v ruce s rozvojem klíčových kompetencí (souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti). K rozvoji klíčových kompetencí vede rozvíjení kritického myšlení, iniciativy, schopnosti řešení problémů, rozhodování, ovládání pocitů a samozřejmě je důležitý rozvoj kreativity. Podpora rozvoje kreativity se tak stává důležitým vzdělávacím cílem, k němuž efektivně vedou postupy umělecké tvorby.

Více o kreativitě najdete zde: Co je kreativita?

Jak probíhá Kreativní partnerství v praxi?

Zjednodušeně - v praxi Kreativní partnerství znamená, že do hodin vstupuje kromě učitele také kreativní umělec, který ve spolupráci s pedagogem předem (v rámci důkladné přípravy) vytvořil program na probírané téma v novém kreativním pojetí. Kameraman s češtinářem s dětmi pracují na natočení krátkého filmu o Boženě Němcové, ve spolupráci tanečnice a matematika děti vytváří geometrické obrazce prostřednictvím svých těl a počítají jejich parametry, společně s matematikem a architektem žáci staví jednoduchý dřevěný altán – kde musí být správně vypočítané všechny délky a úhly – aby nespadl, atd. Všechny projekty končí „finálním výstupem“ – veřejným vystoupením, prezentací, výstavou prací, zveřejněním filmu... Ačkoliv je klíčový celý průběh projektu a celý kreativní proces – funguje závěrečný výstup jako účinný podnět ke zvýšení motivace žáků.

Žáci i pedagogové mají možnost spolupracovat se zajímavými osobnostmi v rámci výuky, vyzkouší si různé a pro mnohé nové umělecké techniky. Žáci pracují s učební látkou aktivní formou.

Učitel aktivně spolupracuje na tvorbě kreativního vyučování, ale při průběhu mívá možnost vidět třídu z jiného úhlu pohledu. Má také prostor sdílet a reflektovat aktivity s další osobou a velice často také s dalšími zapojenými pedagogy. Novými kreativními postupy může obohatit svou pedagogickou praxi.

Konkrétní příklady

Na ZŠ Angel v 7. třídě pracovali v dějepisu s dobou středověku a díky aktivitám získaly děti větší vhled do toho, jak se ve středověku opravdu žilo. Během projektu se seznámily i s uměleckými technikami využívanými ve středověku, vyrobily si štětec z vlastních vlasů, malovaly na dřevěné desky barvami, které si samy pomocí přírodních pigmentů vytvořili.

V 6.třídě na ZŠ Prof. Švejcara v projektu využívali aktivní zapojení žáků do procesu učení. Zeměpisná látka byla žákům předkládána pomocí praktických úkolů (reportáž na základě vyčtení maximálního množství zeměpisných údajů z grafů o konkrétním místě), modelových situací (třídění hromady odpadků), dramatizací (scénky na pozadí fotografií míst z různých podnebných pásů, přechod přes bahno na greenscreen) a výtvarných realizací (kulisy podnebných pásů v krabicích od bot)

Dopady, přínosy, výhody i konkrétní reference k programu Kreativní partnerství najdete v sekci výhody a v sekci reference.

Podívejte se na video, které Vám hlavní principy přiblíží: