Kreativní partnerství pro rovné příležitosti

Kreativní partnerství pro rovné příležitosti

Krátké video o programu Kreativní partnerství:

Animace o tom, kdy a kde vzniklo Kreativní partnerství a jak se mu daří na Praze 12:

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v partnerství s Městskou části Praha 12 zahájily od prvního července 2013 projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. Tento pilotní projekt se zaměřuje na adaptaci programu Creative Partnerships do českého prostředí a zároveň tak, aby podpořil žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich individuální profilaci, úspěšnost a motivaci ke vzdělávání, profesní a vzdělávací ambice. Projekt byl realizován na 3 základních školách zřizovaných MČ Praha 12:

Na těchto školách spolupracovali s pedagogy umělci a vytvářeli kreativní pojetí výukových hodin tak, aby podpořili a rozvíjeli žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž se do projektu zapojili všichni žáci ve třídě. Program probíhal během běžného školního dne, jako součást vyučování.

Celkem se do projektu zapojilo 7 tříd. Všechny třídní projekty se soustředily na hledání vhodných způsobů individuální podpory žáků se SVP a zlepšení jejich vztahu ke vzdělávání, jejich motivaci k učení, rozvoji klíčových kompetencí. Projekty probíhaly v inkluzivních kolektivech tříd, a tudíž měly dopady i na ostatní žáky ve třídě. Taktéž měly projekty dopady na změnu klimatu tříd a podporu budování dobrých vztahů mezi žáky a podporovaly začleně00ní žáků se SVP do třídních kolektivů. Každá třída měla stanoven specifický cíl projektu, pracovala v jiných předmětech a s umělcem (nebo umělci) z odlišných oblastí. Nabízíme stručný přehled témat jednotlivých třídních projektů:

4. a 5. třída Základní školy ANGEL

- Projekt Jak zním - 1. pololetí
- Projekt Jak zním - 2. pololetí

7. a 8. třída Základní školy ANGEL

- Projekt Gotika ve mně - 1. pololetí
- Projekt Rok na vsi - 2. pololetí

2. a 3. třída Základní školy Na Beránku

- Projekt OKAmžik - 1. pololetí
- Projekt Cesta za pokladem Honga Honga - 2. pololetí

7. a 8. třída třída Základní školy Na Beránku

- Projekt Partnerství na jevišti - 1. pololetí
- Projekt Divadelní tržiště - 2. pololetí

4. a 5. třída Základní školy prof. Švejcara

- Projekt Strom času – od kořenů ke koruně středověku - 1. pololetí
- Projekt Dobyvatelé Evropy - 2. pololetí

6. a 7. třída Základní školy prof. Švejcara

- Projekt Expedice GAYA 2014
- Projekt Zombie bus tour

8. a 9. třída Základní školy prof. Švejcara

- Projekt Chemie–biologie–komedie
- Projekt Chemie ve službách

Projekt na školách probíhal od prosince 2013 až do ledna 2015. Příprava třídních projektů byla zahájena v prosinci 2013, práce ve třídách byla zahájena v únoru a březnu 2014. První výstupy z třídních projektů, dosahování cílů a dopadů na žáky budou k dispozici v červnu 2014. Druhé kolo přípravy třídních projektů bylo zahájeno v září, realizace zase v listopadu 2014. Projekt byl uzavřen a vyhodnocen v únoru 2015.

Závěrečný event projektu v DOXu Centru současného umění 19. 2. 2015.

Evaluační zpráva 2015.pdf
Zpráva z pilotního ověřování programu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti ve školním roce 2013/2014.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Praha.

Logo OPPA

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti