Kreativní partnerství Praha

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání realizuje v partnerství s Městskou částí Praha 12 od října 2016 projekt Kreativní partnerství Praha. Hlavním cílem projektu je podpoření zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ s důrazem na posílení inkluzivního vzdělávání a sociální soudržnosti v multikulturním prostředí. Naplnění tohoto cíle povede skrze zavádění zážitkových kreativních forem výuky využívajících umění.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Projekt je realizován na 11 základních školách v hl. městě Praha:

 • • Montessori školy Andílek (2 třídy), Praha 5
 • • Základní škola Dědina (2 třídy), Praha 6
 • • Fakultní základní škola PedF UK (1 třída), Praha 7
 • • Základní škola Praha 7, Strossmayerovo nám. (3 třídy)
 • • Základní škola Eden (2 třídy), Praha 10
 • • Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 (2 třídy)
 • • Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 (3 třídy)
 • • Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 (2 třídy)
 • • Základní škola Rakovského v Praze 12 (2 třídy)
 • • Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 (2 třídy)
 • • Základní škola Zárubova v Praze 12 (3 třídy)

Na těchto školách spolupracují s pedagogy umělci a vytváří kreativní pojetí výukových hodin tak, aby podpořili a rozvíjeli žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž se do projektu zapojují všichni žáci ve třídě. Program probíhá během běžného školního dne, jako součást vyučování.
Celkem je do projektu zapojeno 24 tříd. Projekty probíhají v inkluzivních kolektivech tříd, a tudíž mají pozitivní dopady na všechny žáky ve třídě. Projekty mají příznivý dopad na klima tříd, podporují budování dobrých vztahů mezi žáky i začlenění žáků se SVP do třídních kolektivů. Každá třída má podle svých potřeb stanoven specifický cíl projektu, pracuje v jiných předmětech a s umělcem (nebo umělci) z odlišných oblastí.

Každá zapojená třída má stanovené specifické cíle svého projektu, pracuje v rámci vybraných předmětů a zpracovává vzdělávací obsah a využívá odlišné umělecké obory pod vedením umělce profesně se věnujícího tomuto oboru. Níže nabízíme přehled jednotlivých třídních projektů:

Montessori školy Andílek, Praha 5

1.A a 1.B

V hodinách tělocviku se propojí umění se sportem a dotkne se témat z matematiky, dějepisu a prvouky, která budou inspirací pro pohyb a divadelní výraz. Tento materiál – jako např. ztvárněný koloběh vody bude prezentován na závěrečné besídce.

Základní škola Dědina, Praha 6

3.D – Cesta

Nejen prostřednictvím dramatizací zažijí děti dávný příběh, společně vyřeší různé problémy a situace, které je přiblíží do epochy Starého zákona, matematiky a řemesel.

7.D – Ztráty a nálezy

Třída se promění ve filmový štáb a herce a společně v rámci českého jazyka zrealizují hraný film s matematickou tématikou. Premiéra filmu bude v červnu.

Fakultní základní škola PedF UK, Praha 7

5.B – Zažívání

Žáci zapíší získané zážitky z improvizací a z práce s výtvarnými technikami na téma trávicí soustava do speciálního deníku a vytvoří tak vlastní výukový manuál. Další látku z hodin přírodopisu budou vybírat, zpracovávat i prezentovat sami.

Základní škola Praha 7, Strossmayerovo nám.

6.A – Mezi světy

Porovnání života v současné době a doby starověkého Egypta – a to od artefaktů až po způsoby komunikace – proběhne v rámci hodin výtvarné výchovy a informatiky s pomocí různých pohybových, tanečních ale i rukodělných aktivit. V okolí školy žáci podniknou originální antropologicko-archeologický výzkum skrz pohyb a tvorbu artefaktů.

7.A – IMPROstliny

Učivo botaniky bude probíráno na různých místech v Praze a okolí s využitím performativního žánru slam poetry – soutěžního přednesu autorské poezie – improvizovanou formou či formou pevného textu. Práce se zaměří na sebeprezentaci žáků a podpoří jejich sebedůvěru při představování vlastního výtvoru netradičním způsobem.

8.A – BÝTBOX

Z žáků se v rámci českého jazyka a občanské výchovy stane voice-band. Díky této práci bude skupina rozvíjet hlasovou a rytmickou spolupráci a každý bude mít možnost objevovat své individuální schopnosti z hudební, literární, umělecké a technické oblasti. Propojujícím tématem je doba druhé poloviny 19. století, kdy se realismus a romantismus protne s látkou občanské výchovy s tématy trhu a hospodářství.

Základní škola Eden, Praha 10

2.A – S uměním ve škole i za školou ona/on

Pohybem a skrz výtvarné techniky žáci proberou význam slov (antonyma, synonyma,…) a slovní druhy. V rámci prvouky proberou stavbu těla s důrazem na shody a rozdíly ve společnosti (kultury, oblečení,…)

3.A – S uměním ve škole i za školou I/Y

Rozmanité techniky výtvarného umění se propojí s vyjmenovanými slovy. Při plánované návštěvě v zoologické zahradě se bude pracovat v plenéru. Výsledným souborem děl bude „kuchařka“ vyjmenovaných slov, která bude slavnostně pokřtěna.

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12

5.E - Ze života hmyzu

Třída se skrz Čapkův text a prostřednictvím divadelního umění i improvizačních cvičení pustí do objevování života hmyzu.
8.C – Plnou parou vpřed
Žáci se prostřednictvím fyzické akce pustí do zpracování témat dějin 19. století a díky kaskadérským prvkům posílí i svou obratnost

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Modřany

Žlutá, červená a zelená třída budou spolupracovat hned se třemi umělci na tématu Modřany, které objeví, poznají a umělecky ztvární mimo jiné i prostřednictvím akrobacie.

Základní škola profesora Švejcara v Praze 12

3. třída – Příběh v kapce vody

Třída zpracuje téma voda do speciálního zápisového deníku. Téma vody prožijí od skupenství až po její význam s pomocí netradičních artefiletických kooperačních metod či akčními pohybovými aktivitami.

3. třída – My a tradice

Třída pojme téma tradic ve smyslu širších kulturně-sociálních konsekvencí v rámci několika předmětů. Kromě zpracování pop up knihy a psaní vlastní pohádky budou hrát také stínové divadlo s využitím geometrických tvarů.

Základní škola Rakovského v Praze 12

3. B – GAIA planeta Země

V projektu budou žáci pracovat se slovy, která jsou známá, neznámá a dostanou se i k vyjmenovaným slovům. V závěru vytvoří příběhy a koláž s ústředním tématem - planeta Země.

4. A – Země známá neznámá

Žáci vytvoří čtyřdílný seriál o České republice z různých úhlů pohledu s názvem Země známá neznámá ve spolupráci s animátorem.

Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12

2.A a 3.A – Příběh člověka

Třídy 2A a 3.A budou společně spolupracovat na vzniku postavy člověka – pojmenují ho a určí jeho vlastnosti, s použitím různých výtvarných technik vytvoří jeho orgány a v literárně-dramatické fázi vymyslí jeho příběh plný vyjmenovaných slov. Příběh bude součástí finálního představení v netradiční formě.

Základní škola Zárubova v Praze 12

2.B - Papírový svět

Naši planetu a život na ní žáci budou představovat mimozemšťanovi ze vzdálené planety s názvem Papírový svět.

8. třída - Šaty dělají člověka

Žáci vytvoří velkoformátovou nástěnnou malbu s různými tématy z průřezu celosvětových dějin lidstva. Ve spolupráci s kostýmní výtvarnicí odliší doby i místa prostřednictvím dobového odívání a dobovými prvky pro doplnění kolážové složky výstavy.

9. třída – Filmem křížem krážem

Třída natočí několik krátkých medailonků o několika významných osobnostech z historie, vědy, kultury a politiky.

Projekt Kreativní partnerství Praha CZ.07.4.680.00.015_0050000009 je spolufinancován Evropskou Unií.