Co je kreativita

Kreativita je komplexní a mnohovrstvý fenomén, který lze jenom stěží vtěsnat do jednoduchých definic. Projevuje se v různých oblastech a činnostech, ve škole, v práci, v domácnosti. Lze jí porovnat s inteligencí, protože jí do určité míry má každý (1), můžeme ji rozvíjet, má různé stupně, na základě kterých lze rozlišovat nakolik je konkrétní osoba kreativní (2), může být různorodě vyjádřena a lze ji vnímat jako všeobecnou vlastnost i jako vlastnost specifickou pro některé činnosti.

Kreativita se tudíž nevztahuje jenom k uměleckému nadání, ale je zásadní životní dovedností.

Kreativitou se zabývá velké množství studií, na jejichž základě vydefinovali G. Claxton a W. Lucas (3) tzv. zvyklosti kreativní mysli jako základní atributy kreativity. Podle nich lze tedy kreativitu vymezit prostřednictvím těchto pěti zvyklostí mysli/myšlení a jejich podskupin:

  • zvídavost (přemýšlení, pochybování a kladení otázek; bádání a zkoumání; zpochybňování domněnek),
  • vytrvalost (zvládání nejistoty; odhodlání nevzdávat se při nesnázích; odvaha být odlišný),
  • představivost (pohrávání se s možnostmi; vytváření souvislostí; využívání intuice),
  • disciplinovanost (tvoření a zlepšování se; rozvíjení technik; kritická reflexe),
  • spolupráce (odpovídající spolupráce; poskytování a přijímání zpětné vazby; sdílení „vyprodukovaného"/sdílení „výstupů").

Zvídavost, vytrvalost, představivost, disciplinovanost a schopnost spolupracovat jsou právě podstatou kreativity. S kreativitou a některými jejími atributy (zejména pak s představivostí a zvídavostí) lze efektivně pracovat díky využívání uměleckých metod. Kreativní musí být umělci a lidé pracující v tvůrčích profesích, nicméně kreativita není pro uměleckou oblast výlučná.

Kreativita má ve skutečnosti mnoho společného s učením i s inteligencí. Pokud kreativitu rozdělíme na její aspekty, tak zjistíme, že tyto aspekty se nápadně prolínají právě s dovednostmi a schopnostmi, které jsou pro vzdělávání stěžejní – klíčovými kompetencemi. Tuto skutečnost potvrzují také strategické dokumenty Evropské unie (4). Evropský referenční rámec přesně definuje klíčové kompetence, které je nutné rozvíjet u dětí i u dospělých účastníků vzdělávacího procesu, protože se jedná o sadu životních schopností nutných pro zařazení na trh práce, celoživotní učení a také harmonický osobnostní rozvoj.

Schéma 1: Klíčové kompetence a schopnosti, které jsou zásadní pro jejich rozvoj

Schema Co je to kreativita

Atributy kreativity korespondují s dovednostmi, které jsou důležité pro rozvoj klíčových kompetencí. Rozvoj kreativity je tudíž důležitý vzdělávací cíl a neváže se jenom na oblast umění a rozvoj talentu. Jedná se o specifické schopnosti – zvyklosti myšlení, které je potřebné zprostředkovat dětem, přičemž právě umění a postupy umělecké tvorby jsou cenným a efektivním nástrojem.

Z tohoto důvodu se aktivity Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání zaměřují právě na využívání umění ve vzdělávání. Věříme, že díky zapojování umělců do škol a zájmového vzdělávání se přirozeně podaří rozvíjet kreativitu dětí a jejich klíčové kompetence a podporovat jejich zájem o vzdělávání.

(1) Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention, New York, HarperCollins.
(2) Treffinger, D., Young, G., Selby, E. & Shepardson, C. (2002). Assessing Creativity: A guide for educators. Connecticut: The National Research Centre on the Gifted and Talented.
(3) Claxton, G.- Lucas, W. (2011) Literature Review: Progression in Creativity; developing new forms of assessment, Newcastle, CCE.
(4) Klíčové schopnosti pro celoživotní učení – Evropský referenční rámec (2007), Lucemburk, ES.