Kreativní partnerství – Jak umění mění učení?

Lze chemii vyučovat prostřednictvím divadla a performance? Vlastivědu animacemi nebo matematiku prostřednictvím pohybu v kombinaci s výtvarnými technikami? A je možné navíc pracovat individuálně s žáky s různými potřebami a najít pro ně ten nejvhodnější způsob práce a umožnit jim zažít ve třídě úspěch? Projekt Kreativní partnerství – podpora vzdělávání romských žáků nachází způsoby jak vyučovat kreativně s využitím umění a zážitkového učení a zároveň podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivních kolektivů tříd základních škol. Hlavním specifikem projektu je, že na přípravě i realizaci výuky ve třídě spolupracuje s učitelem umělec. Využití umění a zapojení umělců do výuky je nejen možné, ale zároveň velice efektivní. Nabízí přístup, který má mnohé pozitivní dopady na učitele i žáky a otevírá prostor pro využití kreativity jak učitele, tak i žáků.

Kreativní partnerství je vzdělávací program, který nastavuje na školách strukturovanou spolupráci učitele a umělce při výuce vybraného tématu. Učitel společně s umělcem připraví originální ztvárnění daného tématu za využití uměleckých postupů a metod a v průběhu školního pololetí tento program společně vedou. Zapojení tvůrčího „externistu“ do práce třídy má mnohé pozitivní dopady. Umožňuje učiteli hledat kreativní způsoby výuky a vyzkoušet si nové metody přímo ve své praxi. Výuka je zážitková a dokáže žáky zaujmout a nadchnout. Děti se pak sami doma na školu připravují, těší se do ní a o výuce mluví s rodiči i mezi sebou. Aktivity ve třídě jsou tak různorodé, že umožní každému dítěti najít činnost, ve které vynikne. Všechny zapojené třídy identifikovaly zlepšení interpersonálních vztahů a sociálního klimatu třídy jako jeden ze zásadních přínosů programu.

Jak vypadá program Kreativní partnerství v praxi a co může přinést jednotlivým dětem?
Představte si, že na hodinách matematiky využíváte pro pochopení geometrie a osvojení si vzorců pro výpočty např. obsahu jako pomůcku místo sešitu a učebnice své tělo a papíry velikosti 2m x 2m. Místo kružidla používáte své ruce a místo pravítka nohy. Může to fungovat? Dle učitele 8.B ZŠ Běžecká Sokolov i samotných žáků určitě ano! „Hodně jsme si to užili, bylo to snad nejlepší vyučování matiky, jaké jsme kdy měli. Všichni si to užívali, všichni rádi chodili do školy a málokdo chyběl. To bylo snad rekord za tenhle jakoby rok a minulej,“ vyjádřil se o projektu jeden ze žáků třídy.

Kromě zatraktivnění výuky, zvýšení zájmu žáků o učení a motivace k učení, dokázal projekt dětem přinést radost, podpořit také děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pomoci jim úspěšně se začlenit do třídního kolektivu. Příkladem této změny je i příběh nového žáka v 2.A ZŠ nám. Karla IV. v Nejdku. Žák byl do 2.A přeřazen z důvodu velikých kázeňských potíží v paralelní třídě. Chlapec byl agresivní, v třídním kolektivu velice neoblíbený, byl outsiderem a jeho agresivita vedla až k projevům šikany vůči ostatním dětem. Do 2.A nastoupil v letošním školním roce a rovnou se zapojil do práce na třídním projektu Království dědy Mecháčka, kdy děti s pomocí filmařky a animátorky zpracovávaly krátké příběhy dědy Mecháčka a jeho lesních přátel. Pracovaly přímo v okolí školy i v lese, sbíraly přírodniny, stavěly dům pro Mecháčka, vytvářely masky, kulisy pro animace, nacvičily krátké divadlo, nazpívaly dvě písně a další. Škála aktivit třídního projektu byla skutečně velice rozsáhlá. Ze začátku byla pozice nového žáka ve třídě komplikovaná. Děti se ho stranily a chlapec neměl žádné kamarády. Ke zlomu došlo, když žáci v lese sbírali přírodniny a dřevo potřebné pro stavbu domku dědy Mecháčka. Při nošení dřeva prokázal nový žák tak velké odhodlání, zápal a radost z práce, že dokázal pro tuto náročnou aktivitu nadchnout také ostatní kluky ve třídě. Od té chvíle ho ostatní děti přijaly mezi sebe a v průběhu realizace projektu se z něj stal jeden z velmi oblíbených žáků třídy. Díky efektivnímu začlenění do kolektivu a výraznému zlepšení vztahů se spolužáky se rovněž změnil jeho vztah ke škole, kterou nyní navštěvuje rád, zapojuje se do aktivit ve třídě a má tak mnohem větší šanci na úspěch ve škole. „Je dobré poznat žáky v různých situacích. Když učitel zná žáky jenom z práce ve třídě, nepozná dostatečně jejich osobnost. Projekt umožnil žáky poznat osobnostně. Některým dětem je třeba dát šanci, věnovat jim zvýšenou pozornost a umožnit jim zapojit se. Kdyby zůstaly vyčleněné, uškodilo by to jim i ostatním dětem v kolektivu,“ vyjádřila se k projektu a k jeho přínosům pro nového žáka třídní učitelka 2.A Irena Mihališinová.

Projekt probíhal v pěti třídách, v každé třídě v jiném předmětu a s využitím odlišných uměleckých oborů. Dle hodnocení učitelů zapojených do projektu je program Kreativní partnerství vhodným nástrojem pro individuální podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jde o způsob práce, který dokáže děti velice motivovat.

Více informací o projektu zde.