Inzerát: Hledáme „Konzultanty/ky kreativity“ pro spolupráci se základními školami v Praze

Hledáme konzultanty/ky kreativity pro spolupráci se základní školami v Praze na přípravě, plánování a vyhodnocování výuky a vytváření partnerství mezi učiteli, žáky a umělci.

Konzultanti kreativity jsou klíčovými pozicemi projektu Kreativní partnerství, který nastavuje systém spolupráce umělců s učiteli na přípravě a realizaci školní výuky. Tento systém vychází z programu Kreativní partnerství, který byl 10 let realizován v Anglii a v současné době je zaváděn v několika evropských zemích včetně ČR (http://www.crea-edu.cz/o-programu).

Konzultanti jsou stěžejními aktéry při nastavování partnerské spolupráce mezi učiteli, žáky a umělci, která mění způsoby výuky a vytváří ve škole prostor pro využívání umění jako součásti vzdělávání. Zároveň jsou nezávislými partnery školy, kteří mají vlastní uměleckou praxi. Při svém působení na školách tedy čerpají ze své kreativity a pomáhají škole hledat nová řešení, zkoumat nové oblasti i klást si provokativní otázky. Cílem všech těchto aktivit je podpořit školy a pedagogy v jejich práci, nabídnout jim cesty k řešení aktuálních témat v životě školy a podporovat radost žáků z učení, jejich zájem o vzdělávání a celkové zlepšení školních výsledků.

Konzultanti se v rámci programu zapojují do čtyř typů aktivit:

 • - Definování základního problému, s nímž chce škola pracovat. Tuto oblast definuje škola sama, konzultant však v rámci analytických setkání zjišťuje detaily ohledně sebepojetí školy a hledá způsoby nastavení programu Kreativního partnerství, aby byl co nejefektivnější.
 • - Plánování a zprostředkování spočívá ve vymezení „zakázky školní třídy“, cílů spolupráce s umělcem a jejího plánu, zprostředkování výběru umělce a zahájení vlastní spolupráce umělce s třídou.
 • - Management změny souvisí s podporou školy a umělce při zavádění změn do každodenní praxe školy.
 • - Evaluace a udržitelnost znamená zajištění zapojení všech aktérů (včetně žáků) do procesu reflexe a hodnocení nových způsobů výuky a jejich dopadů, a také podpora školy při hledání způsobů, jak kreativní přístup k výuce rozvíjet dlouhodobě.

Jaké jsou požadavky na pozici Konzultantů reativity:

Požadované znalosti:

 • - chápání vztahu mezi tvůrčí praxí konzultanta a kreativitou jiných lidí a zájem podporovat jejich rozvoj,
 • - orientace ve fungování školy, její organizace a představa o těžkostech, jimž škola čelí,
 • - pochopení důležitosti prosazování významu kreativity a kreativních metod výuky mezi partnery a klíčové aktéry,
 • - orientace ve vzdělávacím, sociálním a kulturním kontextu ČR.

Požadované zkušenosti:

 • - práce s dospělými a/nebo s dětmi,
 • - vytváření sebevědomých a efektivních vztahů s odlišnými aktéry,
 • - proaktivní zájem o kulturní dění a kulturní sítě,
 • - evaluační aktivity.

Požadované schopnosti:

 • - vlastní tvůrčí/umělecká praxe,
 • - plánování projektů, včetně vedení rozpočtů, dodržování termínů apod.,
 • - vyhledávání a spolupráce s různými partnery,
 • - jasné a srozumitelné vyjadřovací schopnosti,
 • - vytváření aktivit reflektujících potřeby jednotlivce nebo skupiny ve spolupráci s kolegy,
 • - vysoká úroveň organizace vlastní práce a managementu času,
 • - výborné facilitační a vyjednávací schopnosti,
 • - nastavení spolupráce s dětmi jako s rovnocennými partnery.

Co nabízí projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti:

 • - flexibilní a zajímavou práci na DPP v období říjen 2016 – květen 2018,
 • - inspirativní práci, která může obohatit uměleckou praxi i lektorské zkušenosti,
 • - několikadenní intenzivní školení vedené britskými experty, které rozvíjí schopnosti umělců práce se školami, techniky tázání, evaluace a plánování, a je tudíž cennou možností profesního rozvoje,
 • - možnost propojení s umělci ze zahraničí, kteří se podílí na realizaci aktivit ve školách prostřednictvím on-line platformy,
 • - smysluplnou a tvořivou práci podporovanou týmem odborníků z ČR a Velké Británie.

Jak probíhá výběr konzultantů:

Prosíme všechny zájemce o pozici konzultanta kreativity o zaslání profesního CV a motivačního dopisu (max. rozsah 1 strana A4) na e-mailovou adresu: kristyna.kratochvilova@crea-edu.cz v termínu do 3. 10. 2016. Do předmětu e-mailu prosím uveďte „Výběrové řízení na pozici konzultant kreativity“.

Na základě zaslaných CV a motivačního dopisu vybereme uchazeče pro osobní pohovory a assessment. Osobní pohovory proběhnou v týdnu od 10. do 15. října v dopoledních hodinách a na jejich základě bude vybráno 12 uchazečů, jenž pozveme na intenzivní dvoudenní školení konzultantů kreativity. Školení se koná ve dnech 19. 9. a 26. 10. a probíhá celý den. Po absolvování školení bude zahájena přímá spolupráce se školami na projektu.
Uchazeči, kteří nebudou vybráni na pozici konzultantů, budou mít možnost zapojit se do projektu jako umělci pracující přímo ve třídách.