Hledáme „Konzultanty/ky kreativity“ pro spolupráci se základními školami v Karlovarském kraji

Hledáme konzultanty/ky kreativity pro spolupráci se základní školou v Nejdku a v Sokolově na přípravě, plánování a vyhodnocování výuky a vytváření partnerství mezi učiteli, žáky a umělci.

Konzultanti kreativity jsou klíčovými pozicemi projektu Kreativní partnerství, který nastavuje systém spolupráce umělců s učiteli na přípravě a realizaci školní výuky. Tento systém vychází z programu Kreativní partnerství (www.creative-partnerships.com), který byl 10 let realizován v Anglii a v současné době je zaváděn v několika evropských zemích jako způsob zlepšení výuky na školách a zvýšení motivace žáků.

Konzultanti jsou stěžejními aktéry při nastavování partnerské spolupráce mezi učiteli, žáky a umělci, která mění způsoby výuky a vytváří ve škole prostor pro využívání umění jako součásti vzdělávání. Zároveň jsou nezávislými partnery školy, kteří mají vlastní uměleckou praxi. Při svém působení na školách tedy čerpají ze své kreativity a pomáhají škole hledat nová řešení, zkoumat nové oblasti i klást si provokativní otázky. Cílem všech těchto aktivit je podpořit školy a pedagogy v jejich práci, nabídnout jim cesty k řešení aktuálních témat v životě školy a podporovat radost žáků z učení, jejich zájem o vzdělávání a celkové zlepšení školních výsledků.

Konzultanti se v rámci programu zapojují do čtyř typů aktivit:

- Definování základního problému, s nímž chce škola pracovat. Tuto oblast definuje škola sama, konzultant však v rámci analytických setkání zjišťuje detaily ohledně sebepojetí školy a hledá způsoby nastavení programu Kreativního partnerství, aby byl co nejefektivnější.
- Plánování a zprostředkování spočívá ve vymezení „zakázky školní třídy“, cílů spolupráce s umělcem a jejího plánu, zprostředkování výběru umělce a zahájení vlastní spolupráce umělce s třídou.
- Management změny souvisí s podporou školy a umělce při zavádění změn do každodenní praxe školy.
- Evaluace a udržitelnost znamená zajištění zapojení všech aktérů (včetně žáků) do procesu reflexe a hodnocení nových způsobů výuky a jejich dopadů, a také podpora školy při hledání způsobů, jak kreativní přístup k výuce rozvíjet dlouhodobě.

Jaké jsou požadavky na pozici Konzultantů kreativity:

Požadované znalosti:

- chápání vztahu mezi tvůrčí praxí konzultanta a kreativitou jiných lidí a zájem podporovat jejich rozvoj,
- orientace ve fungování školy, její organizace a představa o těžkostech, jimž škola čelí,
- pochopení důležitosti prosazování významu kreativity a kreativních metod výuky mezi partnery a klíčové aktéry
- orientace ve vzdělávacím, sociálním a kulturním kontextu ČR.

Požadované zkušenosti:

- práce s dospělými a/nebo s dětmi,
- vytváření sebevědomých a efektivních vztahů s odlišnými aktéry,
- proaktivní zájem o kulturní dění a kulturní sítě,
- evaluační aktivity.

Požadované schopnosti:

- vlastní tvůrčí/umělecká praxe,
- plánování projektů, včetně vedení rozpočtů, dodržování termínů apod.,
- vyhledávání a spolupráce s různými partnery,
- jasné a srozumitelné vyjadřovací schopnosti,
- vytváření aktivit reflektujících potřeby jednotlivce nebo skupiny ve spolupráci s kolegy,
- vysoká úroveň organizace vlastní práce a managementu času,
- výborné facilitační a vyjednávací schopnosti,
- nastavení spolupráce s dětmi jako s rovnocennými partnery.

Co nabízí projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti:

- flexibilní a zajímavou práci v rozsahu 24 případně 16 dnů v období květen 2015 – únor 2016,
- inspirativní práci, která může obohatit uměleckou praxi i lektorské zkušenosti,
- několikadenní intenzivní školení vedené britskými a norskými experty, které rozvíjí schopnosti umělců práce se školami, techniky tázání, evaluace a plánování, a je tudíž cennou možností profesního rozvoje,
- možnost propojení s umělci ze zahraničí, kteří se podílí na realizaci aktivit ve školách prostřednictvím on-line platformy a konzultací s norskými experty,
- smysluplnou a tvořivou práci podporovanou týmem odborníků z ČR, Norska a Velké Británie.

Jak probíhá výběr konzultantů:

Prosíme všechny zájemce o pozici konzultanta kreativity o zaslání profesního CV a motivačního dopisu (max. rozsah 1 strana A4) na e-mailovou adresu: marianna.srsnova@crea-edu.cz v termínu do 6. 4. 2015. Do předmětu e-mailu prosím uveďte „Vyberove rizeni na pozici konzultant kreativity“.

Na základě zaslaných CV a motivačního listu vybereme uchazeče pro osobní pohovory. Na základě osobních pohovorů vybereme 12 uchazečů, jež pozveme na intenzivní školení konzultantů, které se koná ve dnech 20. 4., 22. - 24. 4. (školení vždy probíhá celý den) a neformálního setkání s učiteli škol 21. 4. v 18:00 hod. v Karlových Varech.

Na pozici konzultantů kreativity následně vybereme 2 uchazeče. Nejméně 5 uchazečů, kteří nebudou vybráni na pozici konzultantů, budou mít možnost zapojit se do projektu jako umělci pracující ve třídách.