Hledáme „Konzultanty kreativity“ pro spolupráci se základními školami

Hledáme konzultanty kreativity pro spolupráci se základními školami na Praze 12 na přípravě, plánování a vyhodnocování výuky a vytváření partnerství mezi učiteli, žáky a umělci.

Konzultanti kreativity jsou klíčovými pozicemi projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti, který nastavuje systém spolupráce umělců s učitely na přípravě a realizaci školní výuky. Tento systém vychází z programu Kreativní partnerství (www.creative-partnerships.com), který byl 10 let realizován v Anglii a v současné době je zaváděn v několika evorpských zemích jako způsob zlepšení výuky na školách a zvýšení motivace žáků.

Konzultanti jsou stěžejními aktéry při nastavování partnerské spolupráce mezi učiteli, žáky a umělci, která mění způsoby výuky a vytváří ve škole prostor pro využívání umění jako součásti vzdělávání. Zároveň jsou nezávislými partnery školy, kteří mají vlastní uměleckou praxi. Při svém působení na školách tedy čerpají ze své kreativity a pomáhají škole hledat nová řešení, zkoumat nové oblasti i klást si provokativní otázky. Cílem všech těchto aktivit je podpořit školy a pedagogy v jejich práci, nabídnout jim cesty k řešení aktuálních témat v životě školy a podporovat radost žáků z učení, jejich zájem o vzdělávání a celkové zlepšení školních výsledků.   

Konzultanti se v rámci programu zapojují do čtyř typů aktivit:

-       Definování základního problému, s nímž chce škola pracovat. Tuto oblast definuje škola sama, konzultant však v rámci analytických setkání zjišťuje detaily ohledně sebepojetí školy a hledá způsoby nastavení programu Kreativního partnerství, aby byl co nejefektivnější.

-       Plánování a zprostředkování spočívá ve vymezení „zakázky školní třídy“, cílů spolupráce s umělcem a jejího plánu, zprostředkování výběru umělce a zahájení vlastní spolupráce umělce s třídou.

-       Management změny souvisí s podporou školy a umělce při zavádění změn do každodenní praxe školy.

-       Evaluace a udržitelnost znamená zajištění zapojení všech aktérů (včetně žáků) do procesu reflexe a hodnocení nových způsobů výuky a jejich dopadů, a také podpora školy při hledání způsobů, jak kreativní přístup k výuce rozvíjet dlouhodobě.

Jaké jsou požadavky na pozici Konzultantů reativity:

Požadované znalosti:

-       chápání vztahu mezi tvůrčí praxí konzultanta a kreativitou jiných lidí a zájem podporovat jejich rozvoj,

-       orientace ve fungování školy, její organizace a představa o těžkostech, jimž škola čelí,

-       pochopení důležitosti prosazování významu kreativity a kreativních metod výuky mezi partnery a klíčové aktéry

-       orientace ve vzdělávacím, sociálním a kulturním kontextu ČR.

Požadované
zkušenosti:

-       práce s dospělými a/nebo s dětmi,

-       vytváření sebevědomých a efektivních vztahů s odlišnými aktéry,

-       proaktivní zájem o kulturní dění a kulturní sítě,

-       evaluační aktivity.

Požadované schopnosti:

-       vlastní tvůrčí/umělecká praxe,

-       plánování projektů, včetně vedení rozpočtů, dodržování termínů apod.,

-       vyhledávání a spolupráce s různými partnery,

-       jasné a srozumitelné vyjadřovací schopnosti,

-       vytváření aktivit reflektujících potřeby jednotlivce nebo skupiny ve spolupráci s kolegy,

-       vysoká úroveň organizace vlastní práce a managementu času,

-       výborné facilitační a vyjednávací schopnosti,

-       nastavení spolupráce s dětmi jako s rovnocennými partnery.

Co nabízí projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti:

-       flexibilní a zajímavou práci v rozsahu 16 případně 32 dnů v období prosinec 2013 - leden 2015 za dobrou finanční odměnu,

-       inspirativní práci, která může obohatit uměleckou praxi i lektorské zkušenosti,

-       několikadenní intenzivní školení vedené britskými experty, které rozvíjí schopnosti umělců práce se školami, techniky tázání, evaluace a plánování, a je tudíž cennou možností profesního rozvoje,

-       možnost propojení s umělci ze zahraničí, kteří se podílí na realizaci aktivit ve školách prostřednictvím on-line platformy, 

-       smysluplnou a tvořivou práci podporovanou týmem odborníků z ČR i Velké Británie.

 

Jak probíhá výběr konzultatnů:

Prosíme všechny zájemce o pozici konzultanta kreativity o zaslání profesního CV a motivačního dopisu (max. rozsah 1 strana A4) na e-mailovou adresu: office@crea-edu.cz v termínu do 15. 10. 2013.

 Na základě zaslaných CV a motivačního listu vybereme 12 uchazečů, jež pozveme na detailní představení projektu Kreativní partnerství, které se bude konat dne 29. 10. od 15:30 do 17:30.

Tito uchazeči se následně budou účastnit intenzivního školení konzultantů, které se koná ve dnech 8. 11., 12. - 14. 11. (školení vždy probíhá celý den) a neformálního setkání s učiteli škol 11. 11. ve 20:00 hod.

Na pozici konzultantů pro kreativitu následně vybereme 4 uchazeče.  Někteří z uchazečů, kteří nebudou vybráni na pozici konzultantů, budou mít možnost zapojit se do projektu jako umělci pracující ve třídách.

Projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti je podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl.města Praha.

Evropský sociální fond
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti 

Dokumenty