Žlutá třída – Rozpovídej se

Učitel 
Karin Korčáková

očekávám, že se naučím lépe pracovat s hlasem a lépe zapojím do výuky prvky dramatické výchovy.

Umělec 
Markéta Holá

performerka a lektorka, speciální pedagožka a logopedka
Těším se, že se vzájemně obohatíme. Já si odnesu nové zkušenosti s dlouhodobou prací v uzavřené skupině, nové nápady a podněty a děti si, jak doufám, najdou cestu k příběhům, uvolní se, rozvypráví a prohloubí se jejich komunikace mezi sebou.

Konzultant 
Veronika Krištofová

vedoucí projektu Besedárium a kurátorka

Žáci 

žlutá třída

Popis projektu 

Žáci budou pracovat se specifickou divadelní disciplínou Story-tellingem, který bude napomáhat rozvíjet jejich vyjadřovací schopnost, slovní zásobu a další.
V rámci projektu bude rozvíjena spolupráce, vzájemné naslouchání žáků, komunikace a motivace žáků. Výhodou zapojené umělkyně je i její specializace v oblasti speciální pedagogiky a logopedie. Žáci si tak kromě her a soustředěných logopedických cvičení vyzkouší také techniky práce s hlasem, hlasovou hygienu, práci s tělem, s gestikou a s mimikou, správnou artikulaci, pohyb a další. V praxi budou žáci řešit společné úkoly v podobě vyprávění příběhu. Budou vyprávět příběh např. podle jednoduché struktury nebo dle obrázkové osnovy. Cílem je podpořit tvůrčí atmosféru ve třídě, rozvíjet kulturu komunikace a sociální a občanské kompetence.
Výsledným výstupem projektu bude vzniklé představení – na závěr prvního cyklu v podobě Vánoční besídky, v druhém cyklu projektu bude uchopeno a zpracováno téma knihy. Vzniklé představení bude prezentováno v rámci Světového dne Story-tellingu.
V kolektivu třídy bude velkým tématem začleňování nových žáků a žáků s odlišným mateřským jazykem a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto budou hojně zařazeny práce ve dvojicích i ve větších skupinách.