4.D - ROKNAROK

Učitel 
Jana Ovesná

Očekávám výrazný posun v oblasti kreativity, větší odvahu a jistotu v experimentování.

Umělec 
Tomáš Žižka

divadelní režisér a scénograf, dlouholetý pedagog DAMU (Divadelní fakulta akademie múzických umění), Univerzity v Utrechtu a mnoha dalších prestižních univerzit v zahraničí.

Konzultant 
Slávka Kuráková

režisérka a dokumentaristka
Uvědomili jsme si, jakých výkonů jsou žáci schopni, když jsou vnitřně motivováni.... jak vysokých met jsou schopni dosáhnout, když je jim projevena důvěra a ponechaná odpovědnost.

Žáci 

4.D

Popis projektu 

V rámci výukových bloků českého jazyka a germánské mytologie čekají žáky rozmanité zážitky na témata: světlo, stín, tma, rytmus, pohyb, tvorba a další, které zpracují do divadelního představení.
Projekt je inspirován starogermánskou mytologií. Slovo RAGNARÖK je přepisem osmi runových znaků, z nichž každý symbolizují skutečné i mýtické dění, které lze vnímat jako celek nebo jako osm samostatných zastavení v čase a prostoru.
Celý projekt má významný multikulturní přesah, s cílem zážitkovou formou rozvíjet toleranci, otevřenost a empatii. Žáky podpoří v hledání a vytváření řešení různých problémů a zároveň bude kladen důraz na podporu osobitosti a autenticity žáků - ruku v ruce s rozvojem vzájemného respektu, sounáležitosti, umění vnímat druhého a umění naslouchat. V projektu bude provázáno logické uvažování s dimenzí pocitů, aktivací všech smyslů, s tvorbou nového, s fantazií atd. Žáci získají nové zážitky a zkušenosti i při realizaci v přírodě. Plánuje se i seznámení s tradičními řemeslnými a uměleckými dovednostmi, které často představují „ohrožené druhy“ – s cílem podpořit pozitivní vnímání kulturní diverzity.
Finálním produktem bude divadelní představení na velikonočním jarmarku v březnu 2018.
Představení bude nabídnuto i spřízněným waldorfským školám. Dílčí části představení budou hrána v jednotlivých třídách v průběhu roku.