Žlutá třída - Modřany

Učitel 
Karin Korčáková

Největší posun vnímám u spolupráce - ve třídě nejčastěji všechno řídím sama. V projektu jsem mohla spolupracovat a spolehnout se na Salviho.

Umělec 
Salvi Salvatore

vzdušná akrobacie
Mým cílem bylo umožnit dětem vstoupit do světa akrobacie a pohybu, což si mi úspěšně podařilo.

Konzultant 
Veronika Krištofová

vedoucí projektu Besedárium a kurátorka
V hodinách tělocviku jsme využili nové metody a přístupy ve vedení hodiny. Pracovali jsme ve větší skupině, kde bylo třeba rozvíjet spolupráci, disciplínu i respekt.

Žáci 

Žlutá třída
Díky společné pyramidě se musely všechny děti zapojit. Každý by chyběl. Děti tedy prožívaly důležitost zapojení všech a sounáležitost celého kolektivu.

Popis projektu 

Těžiště projektu leželo v získávání znalostí a zážitků a jejich uchopení pohybem.
Fotografie z projektu si prohlédněte zde.
Závěrečnou prezentaci projektu tvořily dva filmy, živá mapa, studio "Modřanský hexagon" a akrobatické vystoupení na téma modřanských autobusových zastávek.
Pedagog zajišťoval vycházky se žáky po Modřanech, seznamování s pamětníky a s osobnostmi z Modřan (J. Němeček - autor čtyřlístku; P. Rada - chovatel zvířat, koní a páva); žáci také realizovali anketu mezi místními obyvateli. Na projektu spolupracovali s umělcem Salvi Salvatorem z Cirqueonu a zaměřili se na vizualizaci získaných poznatků a na jejich ztvárnění pohybem.
Ve žluté třídě je 8 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které byly podpořeny prostřednictvím individuálního přístupu - např. v podobě uzpůsobení fyzických cvičení z gymnastiky a akrobacie. Důraz byl kladen na spolupráci a ohleduplnost a vzájemný respekt. Rodiče pomohli s přípravou prostoru a zapojili se také prostřednictvím workshopu, který pro ně jejich děti připravili a kde si mohli jejich nově získané dovednosti sami vyzkoušet.
Všichni zapojení žáci rozvíjeli své znalosti o Modřanech. Žáci dokázali spolupracovat v rámci třídy i propojit spolupráci více tříd. Zároveň byla podpořena samostatnost žáků i vzájemný respekt. Zejména u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami došlo k výrazným posunům. Všichni žáci byli schopni aplikovat získané poznatky i dále ve výuce i v dalších předmětech. Během prezentace se seznámili s poznatky z historie Modřan, objevili možnosti sportovního a volnočasového využití v Modřanech a seznámili se s výstupy ohledně životního prostředí – konkrétně s čištěním Modřanské rokle – což byl projekt zelené třídy.