Zelená třída - Modřany

Učitel 
Mirka Kellovská

Nechávali jsme děti, aby tvořily výstup samy a aby vznikal na základě práce s informacemi, které zjistili; během práce s časovou osou, na základě témat, která je zaujala během výletů po Modřanech.

Umělec 
Andrea Marečková, Radovan Marček

divadlo a animovaný film
Jako přínos v projektu vnímám trénink v komunikaci s dětmi u kterých není divadelní práce prioritou a které se v tomto směru nijak neprojevují, mají zábrany, nebo se projevovat nechtějí.

Konzultant 
Veronika Krištofová

vedoucí projektu Besedárium a kurátorka
Učitelka a žáci díky projektu poznali hereckou profesi, rozvíjeli dovednosti komunikace, spolupráce, odpovědnosti. Spolu s umělkyní se seznámili s historií Modřan, navštívili nejrůznější místa a poznali některé z modřanských osobností. Navštívili též radnici, městskou policii, iniciovali úklid Modřanské rokle apod.

Žáci 

zelená třída
Všechny děti si uvědomily, jak těžká práce je, když něco vzniká a není dopředu jasný přesný cíl ani průběh, a jak krásný může být výsledek, i když není dopředu viditelný.

Popis projektu 

Spolupráce a vzájemný respekt byly rozvíjeny při poznávání Modřan.
Fotografie k projektu si můžete prohlédnout zde.
V zelené třídě žáci trojročí spolupracovali s Andreou Marečkovou a s Radovanem Marčkem, který realizoval záznam výletu. Umělci pracují v oboru divadla a animovaného filmu.
Žáci zelené třídy se rozdělili do pěti skupin a zabývali se celkem čtyřmi oblastmi: volný čas v Modřanech; sport; negativní stránky Modřan a doprava; Kultura a umění. Tato zpracovaná témata si žáci vzájemně představili na společném výletu - vše toto je zaznamenáno na video, s jehož produkcí pomohl již zmíněný Radovan Marček. Do projektu byla zapojena čtveřice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dále se zapojili také třídní asistentky a rodiče, kteří připravovali tělocvičnu pro závěrečnou prezentaci. Při vytváření závěrečného vystoupení se žáci seznamovali s dalšími uměleckými profesemi - filmová profese (Kristýna Bartošová, Alice Nellis), Centrum pro Nový cirkus Cirqueon představil Salvi Salvatore. Projekt byl zaměřen na rozvíjení spolupráce, komunikace, respektu, na rozvoj kompetence k řešení problémů a k udržitelnému rozvoji. Výsledným produktem je ŽIVÁ MAPA MODŘAN - filmový záznam výletu v podobě průvodce po Modřanech a Modřanského hexagonu; žáci se setkali také s osobnostmi z Modřan. Prezentace proběhla v rozdělení do pěti skupin v rámci studia s kladením otázek od učitele a umělce.
Během projektu všichni zúčastnění žáci získali množství poznatků a byli schopni je dále aplikovat ve výuce – např. v hodinách dějepisu, vlastivědy, atd.