3.B - Příběh v kapce vody

Učitel 
Jitka Košťálová

Velkým obohacením pro mě bylo získání více či méně nových, spíše však jiných metod - kreativnějších metod. Tyto metody jsou pro mě inspirací pro další práci, protože zcela vyhovují propojení učiva v mezipředmětových vztazích.

Umělec 
Jan Švec

výtvarník, architekt, divadelní performer
Projekt mi dal větší otevřenost, odvahu nebát se jít jiným směrem, měnit věci v průběhu, lépe komunikovat. Při vlastní práci nyní více uvažuje v jiném emočním kontextu a mám širší orientaci v mentálně-psychologické rovině věkové skupiny, kterou jsem vedl.

Konzultant 
Miloš Adolf

výtvarník
Zjistili jsme, jakými prostředky a způsoby dosáhnout zlepšení interpersonálních vztahů, jak zlepšit koncentraci a interpretaci/pochopení učiva, čteného textu jak u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s odlišným mateřským jazykem
a ostatních dětí. Zjistili jsme jak lépe rozvíjet schopnost spolupracovat a rozvíjet tvořivé myšlení. Dále jaké jsou nejvhodnější metody pro vyvolání vnitřní potřeby k učení, sebevzdělávání a jak kreativní činnost ovlivňuje všechna tato kritéria.

Žáci 

3. B
Změna u žáků nastala v přístupu k získávání znalostí a dovedností, ve spolupráci při získávání výsledků. Změnil se postoj v dosahování studijních výsledků – žáci jsou aktivnější, učí se rádi, dobrovolně vypracovávají úkoly navíc, pracují mimo vyhraněný čas - čili osvojili si základy samostudia.

Popis projektu 

Téma vody z prvouky s použitím rozmanitých výtvarných technik protklo i další předměty...
Fotografie k projektu najdete zde.
Učební celek prvouky s tématy jako skupenství, význam vody, atd. se prolínal do dalších předmětů - např. do matematiky, českého jazyka, slohu a do dalších 3 předmětů. Práci prolínaly výtvarné úkoly a diskuse. Třída pracovala s výtvarníkem, architektem a divadelním performerem Janem Švecem. Společně pracovali ve výtvarných dílnách a akcích – včetně návštěvy galerie s odborným animátorem.
Jednotné téma žáci zpracovávali v různých formách vyjádření a s použitím různých výrazových prostředků. Žáci si vyzkoušeli malbu, kresbu, přípravnou grafiku, koláž, výtvarné etudy i experimenty a různé kombinované techniky. Vytvářeli model řeky od pramene po veletok, na příkladů savé houby probírali fungování ekosystému lesa, vytvářeli modely objektů souvisejících s vodou – např. elektráren atd. V návaznosti na výtvarné techniky procvičovali sebeprezentaci, autoevaluaci, a další metody.
V projektu byla rozvíjena také občanská kompetence, protože žáci se přímo podíleli na volbě aktivit. Finální prezentace spojená s výstavou jim umožnila zapojit se do občanských aktivit.
Žáci poznávali problémy a hledali jejich řešení, rozvíjeli a fixovali klíčové kompetence.
Cílem projektu bylo podpoření vztahů ve třídě, začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zlepšení celkové atmosféry třídy. Proto byl kladen důraz na rozvoj schopnosti a dovednosti vcítit se do situace druhých a zároveň na uvědomění si vlastních hodnot. Vnímavost k lidem měla přesah i k vnímavosti kulturních hodnot, ochraně tradic a životního prostředí (téma ekologie a trvale udržitelného rozvoje), historického i národního dědictví, což byl další úspěšně naplněný cíl projektu.