3.C - My a tradice

Učitel 
Ivana Tuháčková

V projektu mě obohatily alternativní přístupy, které mi zpestřily rejstřík pro plánovaní v psychodidaktickém procesu v budoucnosti.

Umělec 
Markéta Stará

ilustrátorka, tvůrkyně autorských loutkových představení a komiksů
Projekt mě obohatil o nové nazírání na skutečnost, o otevřenost nebát se jít jiným směrem a měnit věci v průběhu, lépe komunikovat a dále, že při vlastní práci více uvažuji v jiném emočním kontextu.

Konzultant 
Miloš Adolf

výtvarník
Zjistili jsme, jakými prostředky a způsoby dosáhnout zlepšení interpersonálních vztahů, jak zlepšit koncentraci a interpretaci/pochopení učiva, čteného textu jak u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s odlišným mateřským jazykem
a ostatních dětí. Zjistili jsme jak lépe rozvíjet schopnost spolupracovat a rozvíjet tvořivé myšlení. Dále jaké jsou nejvhodnější metody pro vyvolání vnitřní potřeby k učení, sebevzdělávání a jak kreativní činnost ovlivňuje všechna tato kritéria.

Žáci 

3. třída
Změna u žáků nastala v přístupu k získávání znalostí a dovedností, ve spolupráci při získávání výsledků. Změnil se postoj v dosahování studijních výsledků – žáci jsou aktivnější, učí se rádi, dobrovolně vypracovávají úkoly navíc, pracují mimo vyhraněný čas - čili osvojili si základy samostudia.

Popis projektu 

Třída zpracovávala téma voda pod záštitou názvu Tradice a my. Téma učebního celku prvouky prolíná i matematiku, literaturu, výtvarnou a hudební výchovu.
Fotografie k projektu si můžete prohlédnout zde.
Se třídou spolupracovala Markéta Stará - ilustrátorka, tvůrkyně autorských loutkových představení a komiksů. Pro dané téma tradic zpracovala tematické řady: masopust, tradiční zemědělské činnosti, pranostiky, míry a váhy a další. Tyto tematické řady žáci zpracovávali prostřednictvím rozmanitých výtvarných aktivit jako je malba, kresba, přípravná grafika, koláž, kombinované techniky, výtvarné etudy a experimenty, atd.
Projekt cílil na zlepšení vzájemných vztahů, na komunikaci a na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvýšil koncentraci a aktivizaci volních vlastností i kreativní myšlení. Téma tradice podpořilo úctu ke kultuře a k tradicím a souviselo také s tématy ekologie a trvale udržitelného rozvoje. Žáci si vyráběli masopustní masky s výraznými rysy, barvami a uspořádali jejich průvod. Naučili se počítat různými způsoby odlišných kultur a ve skupinkách si vyráběli počítadlo. S tématem strach pracovali při výrobě leporela a loutek pro loutkové divadlo. Žáci poslouchali moravské písně a některé z nich nacvičili i s tancem na závěrečnou prezentaci spojenou s výstavou. Všichni žáci během projektu měli možnost se prosadit a mapovat vlastní významové hodnoty.
Během projektu se u žáků zvýšila schopnost empatie a uvědomili si vlastní hodnoty a smysl ochrany tradic i životního prostředí, historického i národního dědictví. Během projektu se rozvíjela vnímavost jak k prostředí – ke kultuře i k přírodě, tak k lidem. Žáci si osvojili nové strategie učení, rozvíjeli a fixovali klíčové kompetence, respektování pravidel, kultivovanou komunikaci a efektivnější pracovní aktivitu.