3.D - Cesta

Učitel 
Jana Ovesná

Celkově byla spolupráce velmi přínosná od samého počátku od plánování záměru až k realizaci zejména v přístupu k prožitkům, které měly velký prostor. Celá cesta byla pro třídu velkým zážitkem a příběh si prožily v mnoha variantách díky divadelním proměnám a tvořivému procesu. Protože hra vznikala postupně.

Umělec 
Tomáš Žižka, Antonín Kinský

divadlo
Rozšířila se má škála zkušeností a osobních hranic při práci s dětmi této věkové kategorie a takového počtu.

Konzultant 
Slávka Kuráková

režisérka a dokumentaristka
Uvědomili jsme si, že přítomnost umělce ve třídě dokáže významně pozitivně ovlivnit atmosféru ve třídě, umožní paní učitelce vnímat děti novou optikou. Děti objevili netušené talenty a schopnosti.
Projekt byl příležitostí k prohloubení vztahů ve třídě, k rozvoji kreativity žáků i učitelky, významně podpořil klíčové kompetence žáků.

Žáci 

3.D
Žáci jsou spontánnější, hravější a autentičtější.

Popis projektu 

Nejen skrz práci s tělem si v rámci projektu Kreativní partnerství žáci mohli zažít dobu Starého zákona.
Žáci 3.D ze ZŠ Dědina na Praze 6 v rámci projektu Kreativní partnerství připravili divadelní představení na školní akademii – a to i s kostýmy, kterými byly výtvarně vyzdobené Tóry s tématy z Mojžíšova života. Na školní akademii při prezentaci zazněly také hebrejské písně, které žáci nacvičili v rámci předmětů Epocha Starého zákona. V projektu se tento předmět propojoval ještě s matematikou a řemesly.
Pravidelnými návštěvami se v režii umělců z divadla – Tomáše Žižky a Antonína Kinského - povedlo spontánně reagovat na probíranou látku a integrovat ji do tvůrčího procesu. Žáci pracovali s pamětí prostřednictvím vyprávění příběhu Mojžíše. Třída se proměnila ve starověký národ, dostali 10 přikázání, která si třída sama zvolila a bylo třeba je pro fungující společenství ve třídě dodržovat. Vyrobili také papírové loutky, které měly roli Hebrejů a Egypťanů. Další složkou projektu bylo fyzické prožívání živlů - vod Nilu, deště, moře, ohně,...
Výslednou prezentaci – divadlo – žáci 3.D úspěšně prezentovali na školní akademii.
Projekt ve třídě, kde 19% žáků má odlišný mateřský jazyk cílil na zvýšení vzájemného respektu, tolerance, ohleduplnosti k druhým. Vedl k úctě k jiným kulturám a duchovním hodnotám. To se v rámci využívání scénického umění ve výuce povedlo a došlo ke zlepšení celkové atmosféry ve třídě. Povedlo se společně najít a formulovat pravidla, která by měli žáci dodržovat. Celková atmosféra se zlepšila také díky rozvíjení schopnosti reflexe vlastního chování žáků.