2.B - Cesta za zvířátky

Učitel 
Zdenka Barcuchová

Očekávám zvýšení kreativity, toho, co je možné s žáky zažít a tvořit. Těším se na pozitivní odezvu dětí a na pozitivní změny v kolektivu třídy.

Umělec 
Nadežda Máčalová

výtvarnice
Chci poznat a ověřit své možnosti, které je možné přes výtvarné umění v práci s dětmi využít - a to konkrétně s dětmi ze sociálně slabšího prostředí.

Konzultant 
Lucie Ševčíková

divadlo
V projektu chceme u dětí kultivovat hodnoty a dovednosti, které je mohou inspirovat i mimo školu, kde už často jejich vzdělání neprobíhá. Chceme dětem nabídnou zkušenost, která jim doplní jejich vlastní životní styl a sociální rámce. Současně chceme umět čerpat z jejich temperamentu a spontaneity, kterou do školy přináší.

Žáci 

2. B

Popis projektu 

Třídní projekt se zaměřuje na literární i grafické zpracování zážitků získaných v předmětu český jazyk s přesahem do vlastivědy - prostřednictvím výtvarných technik při vytváření vlastní knížky.
V rámci projektu bude každý žák vytvářet knížku o zvířátkách se záznamy na základě zážitků z aktivit mimo školu, ze zoo, farmy apod. Informace budou děti získávat i prostřednictvím rozhovorů a budou motivováni i k povídání o tématu doma.
Součástí projektu budou rozmanitá cvičení na slovní projev, psaní, záznam kresbou, modelací, pohybem, výrazem či zpěvem a tancem. Bude se střídat práce ve dvojicích i větších skupinách a samostatná práce.
Kromě Vánoční besídky s maňáskovým divadlem třída na závěr roku představí knihu zvířat s českými texty a s obrázky na konci projektu.
Projekt cílí na rozvoj komunikace, nezávislosti a vytrvalosti a vede k praktickému zvládnutí práce s textem, práci s informací, grafikou (obrázky) apod.
Ve spolupráci s výtvarnicí Naďou Mačálovou projekt podpoří vztah dětí k nemateřskému jazyku, schopnost domluvit se a správně češtinu používat s dobrou výslovností a intonací.