1. třída - Tělo-cvik, hra a sport

Učitel 
Radka Jandová

Nejobjevnější a nejvíce obohacující pro mne bylo hledání společné cesty.

Umělec 
Petr Dub, Michal Heriban, Robert Nižník, Matěj Devera

výtvarné umění, tanec, divadlo, parkour
V projektu jsme rozvíjeli improvizaci. Přicházeli jsme s připraveným plánem, ale vývoj práce byl otevřený a reagoval na potřeby klientů a spolupracovníků. Projekt nás posunul v citlivosti a vnímavosti a ve vnímání naladění při práci se skupinou.

Konzultant 
Jan Švec

architekt, designer, výtvarník
Naučili jsme se jak děti lépe motivovat pro týmovou práci. S tím souvisela i větší, svobodnější kreativnost a koncentrace.
Důležitá byla schopnost zapojit všechny členy týmu, malé-velké, pomalé-rychlé.

Žáci 

1. třída
Pomocí her zdolávali všechny úkoly i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami bez obtíží, byli důležitou součástí týmu.
Žáci cítili větší propojení a lepší komunikaci se svým učitelem díky společnému dílu.

Popis projektu 

Témata prvouky uchopena pohybem vyvrcholila představením „Parkour zvířat“ na motivy Knihy džunglí.
Fotografie z projektu si můžete prohlédnout zde.
Projekt Montessori školy Andílek probíhal v rámci hodin prvouky, českého jazyka a dějepisu a mimo jiné cílil na mezioborovou provázanost. Žáci spolupracovali s umělci Petrem Dubem, Michalem Hribanem, Robertem Nižníkem a Matějem Deverou. Dotkli se oblastí výtvarného umění, tance, divadla i parkouru, který se stal závěrečným nosným tématem projektu. Hlavním cílem projektu bylo rozvíjení spolupráce, citlivosti a empatie žáků. Učitel i umělci chtěli usměrnit dětskou energii tvořivým směrem a zároveň intenzivně začlenit všechny žáky – tedy i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a odlišným mateřským jazykem do týmu.
Aktivity probíhaly v tělocvičně na podkladu témat z prvouky, která byla propojována s pohybem a divadlem formou her a příběhu. Témata jako objevování Země - mořeplavba se v propojení se cviky s míčem a s žíněnkami přesunula do prožívání dávných příběhů. Během aktivit vznikl hlavní nosný příběh a po setkání s kytaristou a režisérem třída hledala tóny a pohyby pro vzešlé závěrečné téma - PARKOUR ZVÍŘAT na motivy Knihy džunglí. Prostřednictvím jednoduchých drah v tělocvičně byl rozvíjen trénink účinných pohybů, rozvoj těla i mysli. Do projektu byli zapojeni žáci 1. - 4. ročníku.
Výsledné představení je zachyceno formou dokumentu na videoklipu, který vznikl v rámci příprav a zkoušek.
Během projektových celků se u žáků zlepšilo respektování pravidel v rámci her a při spolupráci ve skupině. Žáci byli komunikativnější a byli schopní i sami plánovat společné aktivity. Zlepšila se motorika žáků, jejich vnímání prostoru i jejich komunikační schopnosti. Během projektu se úspěšně zapojili žáci se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu a celý tým dokázal hledat klidná řešení i v problémových situacích s respektem a s ohleduplností.