1. třída - Tělo-cvik, divadlo a pohyb

Učitel 
Adéla Dobešová

Nejvíc objevné a obohacující pro mě bylo hledání společné cesty.

Umělec 
Petr Dub, Michal Heriban, Robert Nižník, Matěj Devera

výtvarné umění, tanec, divadlo, parkour
V projektu jsme rozvíjeli improvizaci. Přicházeli jsme s připraveným plánem, ale vývoj práce byl otevřený a reagoval na potřeby klientů a spolupracovníků. Projekt nás posunul v citlivosti a vnímavosti a ve vnímání naladění při práci se skupinou.

Konzultant 
Jan Švec

architekt, designer, výtvarník
Kreativní proces pomohl žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nenásilně se začlenit do skupiny. Pomocí her zdolávali všechny úkoly bez obtíží, byli důležitou součástí týmu.

Žáci 

1.třída

Popis projektu 

Témata prvouky uchopena pohybem vyvrcholila představením „Parkour zvířat“ na motivy Knihy džunglí.
Fotografie z projektu si můžete prohlédnout zde.
Projekt Montessori školy Andílek probíhal v rámci hodin prvouky, českého jazyka a dějepisu a mimo jiné cílil na mezioborovou provázanost. Žáci spolupracovali s umělci Petrem Dubem, Michalem Hribanem, Robertem Nižníkem a Matějem Deverou. Dotkli se oblastí výtvarného umění, tance, divadla i parkouru, který se stal závěrečným nosným tématem projektu. Hlavním cílem projektu bylo rozvíjení spolupráce, citlivosti a empatie žáků. Učitel i umělci chtěli usměrnit dětskou energii tvořivým směrem a zároveň intenzivně začlenit všechny žáky – tedy i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a odlišným mateřským jazykem do týmu.
Aktivity probíhaly v tělocvičně na podkladu témat z prvouky, která byla propojována s pohybem a divadlem formou her a příběhu. Témata jako objevování Země - mořeplavba se v propojení se cviky s míčem a s žíněnkami přesunula do prožívání dávných příběhů. Během aktivit vznikl hlavní nosný příběh a po setkání s kytaristou a režisérem třída hledala tóny a pohyby pro vzešlé závěrečné téma - PARKOUR ZVÍŘAT na motivy Knihy džunglí. Prostřednictvím jednoduchých drah v tělocvičně byl rozvíjen trénink účinných pohybů, rozvoj těla i mysli. Do projektu byli zapojeni žáci 1. - 4. ročníku.
Výsledné představení je zachyceno formou dokumentu na videoklipu, který vznikl v rámci příprav a zkoušek.
Během projektových celků se u žáků zlepšilo respektování pravidel v rámci her a při spolupráci ve skupině. Žáci byli komunikativnější a byli schopní i sami plánovat společné aktivity. Zlepšila se motorika žáků, jejich vnímání prostoru i jejich komunikační schopnosti. Během projektu se úspěšně zapojili žáci se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu a celý tým dokázal hledat klidná řešení i v problémových situacích s respektem a s ohleduplností.