Odborné publikace a články

Publikace z webu:

Kreativita a podnikavost

Publikace je věnována kreativitě a podnikavosti, přičemž na tyto kompetence nahlíží z perspektivy kariérového poradenství, které je vnímá jako jedny ze základních klíčových kompetencí a dovedností pro řízení vlastní kariéry. První část publikace se věnuje teoretickému vymezení pojmů kreativita a podnikavost a tomu, jak je popisují české kurikulární dokumenty. V další části publikace je prezentován nový směr kariérového poradenství, tzv. kreativní kariérové poradenství, které je chápáno jako nevyhnutná reakce na rychle se měnící trh práce a požadavky kladené na jeho účastníky. Třetí oblastí, které je v publikaci věnována pozornost, je představení současné situace na poli vzdělávání k podnikavosti a kreativitě v České republice a také stručné zmapování inspirativních tuzemských i zahraničních projektů, vzdělávacích programů a iniciativ, které se touto problematikou zabývají.
http://www.nuv.cz/vystupy/kreativa-a-podnikavost

Tvořivost

Kreativita neboli tvořivost je nejvlastnějším projevem života. Vždyť tvořivě lze přistoupit k řešení jakékoli otázky. Kreativní myšlení je předpokladem originálních nápadů. Zapojíme fantazii, odhlédneme od svazující reality a snažíme se o nové pohledy jak na sebe sama, tak na společenské otázky nebo odborné a vědecké problémy. Kreativitu je možné dokonce i cvičit a záměrně pěstovat. Chce to jen odvahu pustit se do něčeho nového a neobvyklého, nebýt líný na sobě pracovat. Na cestě za přirozenou tvořivostí vám může být neocenitelným pomocníkem právě publikace renomované české autorky. Jedna z jejích cenných životních rad zní: „Nikdy nic nevzdávejte! Nikdy není pozdě začít na sobě pracovat. Zkuste změnit své životní stereotypy. Jedna z cest je aktivně vyhledávat pozitivní a příjemné jevy. Jednou z nejcennějších věcí pro každou lidskou bytost je tvořivost. Nemusíte být zrovna členy vlády, starosty města, staviteli nebo spisovateli. Můžete mnoho udělat právě tam, kde jste.."
http://www.grada.cz/tvorivost_4183/kniha/katalog/

Kreativita a inovace v organizaci

Kreativita je hnací silou ekonomiky a jádrem úspěchu firem a jiných organizací. Publikace přináší první ucelený přehled o tom, jak kreativitu rozpoznat a v rámci organizace podporovat a rozvíjet tak, aby vedla k tržně uplatnitelným inovacím, a tedy ke konkurenční výhodě. Dozvíte se, proč je důležité poznat kreativní potenciál jedince, jak konkrétně postupovat při podpoře a rozvoji kreativity člověka a týmové kreativity a jak poznat a utvářet organizační kulturu podporující kreativitu a inovace, bez níž organizace nemůže svůj kreativní potenciál skutečně využít. Kniha kromě praktických rad nabízí také příklady a cvičení, která pomáhají kreativitu rozpoznat a rozvíjet. Publikace je určena studentům, manažerům a podnikatelům.
http://www.grada.cz/kreativita-a-inovace-v-organizaci_6153/kniha/katalog/

Hegarty o kreativitě

Kreativita není zaměstnáním. Pomocí kreativity vynalézáme, zdokonalujeme a definujeme náš svět.Vysvětlujeme a bavíme se. Ale co podněcuje kreativitu? Co ji inspiruje? Co ji posiluje? Tato vtipná kapesní kniha o kreativním myšlení, nahuštěná padesáti vynikajícími a provokativními vhledy do záležitostí kreativity a tvůrčího procesu, pochází z pera Johna Hegartyho, jednoho z nejslavnějších světových kreativců v reklamě.
https://www.kosmas.cz/knihy/210230/hegarty-o-kreativite/

Využití kreativity v profesním i osobním životě

"Jedna z nejcennějších věcí pro každou lidskou bytost je vlastní tvořivost." Virginia Satir

Zajímá vás, jak:
Odpovědi na tyto otázky (a nejen na ně) najdete v publikaci Tvořivost = kreativita, jejíž autorkou je prof. PhDr. Marie Königová, CSc., která působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a od r. 1994 zastává funkci proděkanky pro studijní záležitosti. Kromě svých hlavních předmětů (matematické a výzkumné metody, teorie informačních systémů) se specializuje na oblast kreativity. Pro Český rozhlas v rámci Rozhlasové akademie třetího věku připravila řadu přednášek a seminářů, které se setkaly s mimořádným ohlasem mezi posluchači. Kniha Tvořivost = kreativita vznikla shrnutím právě těchto přednášek a seminářů.

Autorka pojímá tvořivost (kreativitu - z latinského kreare, tj. tvořím) jako schopnost vytvářet nové hodnoty ve všech oborech lidské činnosti, schopnost nalézat nová řešení a postupy. Nejedná se tedy pouze o tvořivost uměleckou či vědeckou, naopak, kniha je zaměřena především na kreativitu v každodenním životě - v rodině, přátelských vztazích, životním stylu apod.

Svým širokým pojetím tvořivosti je publikace přínosem pro každého, kdo chce lépe poznat sám sebe a nechce žít ve stereotypu.
http://ikaros.cz/vyuziti-kreativity-v-profesnim-i-osobnim-zivote

This Much We Know 2012

První ze série shrnutí výzkumu, vyhodnocování a výsledků z programu Kreativní partnerství (Creative Partnerships). This Much We Know nabízí popis toho, jak program probíhal, obsahuje několik krátkých vstupů hlavních zjištění výzkumů z projektů, které proběhly od roku 2002-2006. Publikace se propojuje s dvěma pozdějšími publikacemi ( Changing Young Lives – 2009 a 2012) a nabízí jasný, čtivý výčet cesty za poznáním vládního vlajkového programu kreativního vyučování.
http://www.creativitycultureeducation.org/this-much-we-know

Studie zahrnuje mimo jiné:

  • • Creative Partnerships: Initiative and Impact (OFSTED)
  • • Investing in the creative and cultural econmies (BOP) – Investice do tvůrčích a kulturních ekonomik
  • • Creative Apprentices: Traning Artists for woring in participatory settings in CP Black Country (Felicity Woolf Associates)
  • • Obsahuje také úvahy Dr. Julian Sefton-Green, které předkládají otázku o definování dopadu v souvislosti s tvůrčí prací s mladými lidmi – některé úvahy jsou velmi užitečnými výzvami k zamyšlení.

Odborné články

K tématu kreativity ve vzdělávání, umění a vzdělávání a kreativity v lidském životě naleznete články v těchto odborných žurnálech:

Creative Education
The Journal of Creative Behavior