Publikace

V této části Vám nabízíme náhled na odborné články, které se zabývají tématem kreativity, umění a vzdělávání. Přehled postupně doplňujeme, proto pokud zde nenaleznete důležitou publikaci nebo studii, o které víte, budeme velice rádi, když nás budete kontaktovat.

Rétorika kreativity: přehled literatury (v originálu: The Rhetorics of Creativity: A literature review)

Autoři: Shakuntala Banaji, Andrew Burn a David Buckingham
Instituce: Institute of Education, University of London
Odkaz: Banaji, S., Burn, A., Buckingham, D (2010) The Rhetorics of Creativity: A literature review. 2nd ed. London: Creativity, Culture and Education.
Shrnutí
Tento přehled literatury zkoumá samotné jádro konceptu kreativity. Všem, kdo se zapojují do kreativních programů nabízí ucelenější pochopení toho, jak je tento termín používán, a taktéž jak lze lépe plánovat ucelené kreativní vzdělávací aktivity.
Zpráva vychází z předpokladu, že idea kreativity je konstruovaní jako rétorické sady. Akademici, politici i vzdělavatelé a umělci používají mnoho vyjádření o kreativitě, které vychází z odlišných teorií vzdělávání, kontextů, uměleckých tradic, odlišných akademických, nebo kvási-akademických tradic a politických situací. V přehledu je uveden přehled devíti “rétorik”: kreativní génius; demokratická a politická kreativita; všudypřítomná kreativita; kreativita jako sociální přínos; kreativita jako ekonomický imperative; hra a kreativita; kreativita a poznávání; kreativní technologie a kreativní škola.
V závěru studie je zdůrazněná otázka “Je kreativita vnitřní poznávací funkce nebo vnější sociální a kulturní jev; přetrvávající všudepřítomný prvek lidské činnosti nebo speciální dovedností; … nevyhnutným sociálním přínosem … nebo dokáže narušovat … a vést i k anti-sociálním dopadům? A co vyplývá z představy kreativního vzdělávání a učení?
Celá zpráva je ke stažení v anglickém jazyce.

Růst kreativity: přehled literatury (v originále Progression in Creativity: A Literature Review)

Autoři: Ellen Spencer, Bill Lucas, Guy Claxton
Instituce: Centre for Real-World Learning, University of Winchester
Odkaz: Spencer, E., Lucas, B. and Claxton, G. (2012). Progression in Creativity: a literature review. Newcastle: Creativity, Culture and Education
Shrnutí
Tento přehled literatury sumarizuje klíčové otázky a debaty ohledně fenoménu kreativity a možnosti hodnocení kreativity jednotlivců. Autoři diskutují koncept hodnocení, růstu a kreativity, jak je kreativita zažívaná ve společnosti a ve školách a věnují se taktéž situaci škol, které se snaží kreativitu v žácích rozvíjet.
Přehled rozvíjí záměry výzkumu realizovaného autory, ve kterém se zaměřili na vytvoření rámce pro hodnocení kreativity žáků a studentů na školách.
Tato zpráva je k dispozici v anglickém jazyce.

Dětství, kultura a kreativita: přehled literatury (v originále Childhood, culture and creativity: A literature review)

Autor: Jackie Marsh
Instituce: Sheffield University
Odkaz: Marsh, J. (2010) Childhood, culture and creativity: A literature review. Newcastle: Creativity, Culture and Education
Shrnutí
Autorka nabízí přehled literatury v oblasti “kultury dětství” a zaměřuje se na debaty ohledně toho, kde a jak vyrůstají děti v současném komplexním, komercializovaném a mediálně přeplněném sociálním světě. Přehled se diva na vývoj v sociologii dětství za posledních 20 let a zkoumá jakou pozici mají děti v rodině, v ekonomice a jak chápeme jejich vnitřní motivy a identity. Hlavní důraz je kladen na vytýčení výzkumu, který chápe pojímání kultury dětmi, jako důležitý prvek pro pochopení jejich kreativity. Přehled se zaměřuje na tři oblasti studia: hra, multimodální komunikace a nové technologie.
Porozumění toho, jak děti vnímají sami sebe a jejich místo ve světě je stěžejní pro jakoukoliv snahu rozvíjet jejich kreativitu. Publikace nabízí srozumitelný a originální přehled našich hlubokých předpokladů o tom, jak by měl vypadat život dětí, a jak tyto předpoklady ovlivňují vzdělávací struktury, a je ovlivňován kulturním prostředím našich společností.
Zpráva je ke stažení v anglickém jazyce.

Ptát se mladých lidí: přehled literatury (v originále Consulting Young People: A Literature Review)

Autor: Sara Bragg
Instituce: Open University
Odkaz: Bragg, S. (2010) Consulting Young People: A literature review. 2nd ed. Newcastle: Creativity, Culture and Education.
Shrnutí
Tento přehled představuje čtenáři konzultativní práci s mladými lidmi. Zabývá se tím, proč je potřebné zjišťovat názory mladých lidí, poslouchat je a na jejich základě jednat. Publikace identifikuje řadu otázek, které je potřeba brát v potaz při konzultování mladých lidí, včetně etických otázek. Autor konstatuje, že “vnímat děti jako “sociální aktéry”, ne jako pasivní účastníky, má zásadní dopady na ty, kteří s dětmi pracují, zejména to ovlivňuje vnímání a prožívání mocenských vztahů mezi dospělými a dětmi-
Přehled se diva na řadu metod a metodologií dostupných pro práci s mladými lidmi, zjišťování jejich názorů a pohledů a jak výběr metody ovlivňuje výstupná data rozhovorů s dětmi a mladými lidmi. Zpráva doporučuje pečlivě dbát na nastavení parametrů a cílů konzultativní práce. Dále nabízí řadu příkladů, zdroje a reference pro další stadium této oblasti.
Zpráva je k dispozici v anglickém jazyce.

Umění ve vzdělávání a kreativitě: přehled literatury (v originále Arts in Education and Creativity: A literature review)

Autor: Mike Fleming
Instituce: Durham University
Odkaz: Fleming, M. (2010) Arts in Education and Creativity: A literature review. 2nd ed. London: Creativity, Culture and Education.
Shrnutí
Publikace nabízí historický a teoretický přehled uměleckého vzdělávání v Anglii, místo uměleckého vzdělávání v kurikulu a vztah s kreativním učením a rozvojem kreativity ve vzdělávání.
Zaměřuje se na politický diskurz a snaží se vyjmenovat klíčové moment a hnutí v dějinách uměleckého vzdělávání v posledních 120ti letech. Přehled se zabývá konceptem kreativity v umění a jak byl termín “kreativita” používán a interpretován a co to znamená pro umělecké vzdělávání.
Celá zpráva je k dispozici v anglickém jazyce.

Kultura a kreativní učení: přehled literatury (v originále Culture and creative learning: a literature review)

Autor: Ken Jones
Instituce: Keele University
Odkaz: Jones, K. (2009) Culture and creative learning: a literature review. Newcastle: Creativity, Culture and Education
Shrnutí
Zpráva zahrnuje historicky a teoretický přehled chápání kultury v politickém rozhodování, veřejné debatě, praxe škol, v pracích akademiků a kulturních komentátorů a kritiků. Autor vysvětluje, že chápání kultury ve vzdělávání není jednoduché; zahrnuje řadu představ o kulturním dědictví, modernitě, úloze školy při mediování vztahu mezi národní a formální kulturou a kulturními zkušenostmi mladých lidí. Přehled zkoumá změny v anglické společnosti od 2. světové války v pojímání veřejné, elitní a populární kultury.
Zpráva se dále zabývá vztahem mezi pedagogikou, nastavením kurikula a kreativním učením a nabízí mnoho námětů pro lepší pochopení toho, co může kultura pro různé aktéry vzdělávání znamenat a jaké to klade nároky na školy.
Zpráva je k dispozici v anglickém jazyce.

Vizuálno v učení a kreativitě (v originále The Visual in Learning and Creativity: A review of the literature)

Autor: Carey Jewitt
Instituce: Institute of Education, University of London
Odkaz: Jewitt, C. (2008) The Visual in Learning and Creativity: A review of the literature. London: Arts Council England, Creative Partnerships.
Shrnutí
Tato zpráva předkládá historický a teoretický přehled “obratu k vizuálním vjemům” v postmoderní společnosti. Zkoumá změny ve způsobech a možnostech komunikace za posledních 10-15 let a ukazuje jak dnes mladí lidé pracují, učí se, žijí s možností využívat obrovskou škálu komunikačních nástrojů. Zjišťuje, jak byly tyto změny uchopeny v akademických kruzích, jak byly analyzovány a teoretizovány a zejména zda a jak nás tato transformace přiměla znovu promýšlet a přenastavovat způsoby vzdělávání a učení.
Zpráva je k dispozici v anglickém jazyce.

Měřit kreativitu (v originále Measuring creativity. Proceedings for the conferenci in Brussels, 28-29 May 2009)

Editor: Ernesto Villalba
Odkaz: Villalba, E. (ed.) (2009) Measuring creativity. Proceedings for the conference in Brussels, 28-29 May 2009. Luxembourg: European Union.
Shrnutí
Tato publikace shrnuje příspěvky odborníků prezentované na konferenci “Můžeme měřit kreativitu?, která se konala 28. a 29. května 2009 v Bruselu. Klíčovou otázkou příspěvků v publikaci je, proč bychom měli měřit kreativitu? Výsledky mohou sloužit k vyhodnocení dopadů politických kroků, k sledování pokroku a výsledků žáků ale taktéž může umožnit porovnávání členských zemí, částí populace nebo politických opatření zaměřených například na rozvoj kreativity ve vzdělávání nebo vztah mezi kreativitou a konkurenceschopností.

Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku

Autor: Martin Cikánek
Instituce: Institu umění
Odkaz: Cikánek, M. (2009) Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění – Divadelní ústav.
Shrnutí
Publikace se věnuje problematice kreativních průmyslů a kreativní ekonomiky v České republice. Věnuje se jak přehledu historického vývoje od 2. světové války po současnost, terminilogické vymezování i úskalí definic, přítomnost v kulturních politikách a ekonomických strategiích všech vyspělých zemích světa, tak také otázkám řízení kreativity a kreativních organizací a vztahu mezi kreativními průmysly a uměním podporovaným z veřejných rozpočtů.

Nové a rozšířené vydání publikace vyšlo v roce 2013.

ICT a současné umění ve výuce – Inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy

Editoři: Lucie Chocholová, Barbora Škaloudová, Lucie Štůlová Vobořilová
Instituce: Národní galerie v Praze
Odkaz: Chocholová, L.-Škaloudová, B.-Štůlová Vobořilová L. (eds.) (2008) ICT a současné umění ve výuce – Inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. Praha: Národní galerie v Praze.
Shrnutí:
Publikace je výstupem projektu ArtCrossing – multimediálního vzdělávacího projektu pro žáky, studenty a učitele realizovaného lektorským oddělením Národní galerie v Praze. Publikace shrnuje výsledky projektu a nabízí praktické návody a studijní materiál pro pedagogy základních a středních škol, které pedagogové mohou využít ve své praxi. Publikaci tvoří tři oddíly: první přináší teoretické studijní texty, které inspirují čtenáře k přemýšlení nad rolí ICT v současném umění a výuce výtvarné, hudební a mediální výchovy. Druhý oddíl představuje příklady aktivit, které lze realizovat s žáky a studenty a třetí oddíl zprostředkovává pohledy různých spolupracovníků a účastníků projektu ArtCrossing, například reflexe žáků, učitelů umělců.

Umělci v kreativním vzdělávání (v originále Artists in Creative Education)

Odkaz: Artists in Creative Education – Unlocking children´s creativity – a practical guide for artists. Kipra, 2011.
Shrnutí:
Publikace nabízí praktické návody pro práci umělců s žáky a studenty ve vzdělávání. A to jak v zájmovém, tak zejména ve formálním vzdělávání. Popisuje celkový kontext projektu a důvody pro potřebnost zapojování umělců do vzdělávání. Dále popisuje zkušenosti umělců ze čtyř zemí a příklady projektů, které realizovali. Důležitou součástí publikace je pak návod pro umělce, jak pracovat s dětmi ve vzdělávání.
Publikace je ke stažení v anglickém, německém, holandském a švédském jazyce zde.