Program v ČR

Odstartování programu v ČR

V České republice probíhaly přípravy implementace programu Kreativní partnerství již od roku 2009. K založení Společnosti pro kreativitu ve vzdělání v roce 2010 vedla zkušenost s realizací programu v Anglii na školách a spolupráce s realizátorem programu Creativity, Culture and Education.

Prezentace projektu

Po představení tohoto velice úspěšného a efektivního programu v České republice klíčovým aktérům (MŠMT, NÚV, Ministerstvo kultury, příspěvkové organizace Institutu umění a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) začaly přípravy projektů pilotního ověření programu v České republice. Prezentačních seminářů k programu Kreativní partnerství pro ředitele škol, pedagogy, umělce, vzdělávací politiky a členy krajské samosprávy se účastnili vždy také zástupci britské organizace Creativity, Culture and Education (dále CCE). CCE hrála ústřední roli při představování programu Kreativní partnerství v České republice a významně podporovala aktivity Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání při přípravě a zahajování programu v ČR.

Příprava pilotního programu na českých školách

Pod záštitou MŠMT se v říjnu 2012 a březnu 2013 konaly kulaté stoly. Připravovali jsme je v partnerské spolupráci s řadou důležitých organizací: Národní ústav pro vzdělávání, Institut umění – Divadelní ústav, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Česká hudební rada, MČ Praha 12, DOX Centrum současného umění, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových a KTP – Společnost pro kvalifikaci na trhu práce. Účastnili se jich zástupci ministerstev, jejich přímo řízených a příspěvkových organizací, umělci, ředitelé škol a učitelé, zástupci kulturního sektoru, neziskových organizací i vysokých škol. Cílem kulatých stolů bylo otevřít odbornou diskusi o příležitostech, které program českým školám nabízí a taktéž diskutovat podmínky českého školství pro jeho implementaci. Výstupy dosavadních diskusí na kulatých stolech naleznete níže.

Klíčové závěry z kulatého stolu 24.10.2012
Příloha 1 - Fiktivní případová studie
Příloha 2 - Dopady programu Creative Partnerships
SWOT analýza
Závěry kulatého stolu k SWOT analýze 4.3.2013

Zahájení pilotního projektu v Praze

V roce 2013 byl zahájen pilotní projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti, který Společnost pro kreativitu ve vzdělávání realizovala v partnerství s Městskou částí Praha 12 na třech základních školách z této městské části.

Více informací o pilotním projektu KREATIVNÍ PARTNERSTVÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI se dozvíte v sekci archiv.
Více informací o projektu KREATIVNÍ PARTNERSTVÍ – PODPORA ROMSKÝCH ŽÁKŮ se dozvíte v sekci archiv.

Program ve světě

Kreativní partnerství ve světě

Kreativní partnerství v Maďarsku

Program kreativní partnerství byl poprvé představen v maďarských školách na jaře školního roku 2013/2014. Do projektu se zapojilo sedm škol, které patří do školského střediska s názvem Budai Városkapu School Centre of Pécs. Šestiměsíční pilotní projekt sloužil k adaptaci a implementaci metodologie Kreativního partnerství vytvořené ve Velké Británii, která nyní funguje v řadě zemí včetně Litvy, Norska atd.

V pilotním programu se projekty zaměřily na řešení místních obtíží, na které kladli důraz učitelé i školy (např. snížení rizika úbytku žáků, rozvoj dovedností spolupracovat, zvládnutí vyrušování a podobného chování, posílení pozitivní představy o budoucnosti, zviditelnění školy v místní komunitě). Dalším cílem bylo rozvinout specifické školní dovednosti a přesunout je do sféry transdisciplinární kompetence.

Druhá fáze programu začala v lednu 2015 se zaměřením na matematiku. Umělci a učitelé spolupracovali dvakrát týdně v 90ti minutových blocích v hodinách matematiky. Během hodin se snažili abstraktní matematické koncepty převést do pro studenty srozumitelnější formy. Společnost T-Tudok program vyhodnotila a zjistila důležitá fakta: děti z nejchudšího prostředí jsou mnohem více motivovány, aby se učili věcem, které je zajímají, ve srovnání s těmi dětmi, které pocházejí z lepšího sociálního prostředí.

Další zjištění ukázala, že ve skupině studentů zapojených do programu Kreativní partnerství se znatelně zlepšilo pozitivní chování – sociální kompetence ve větší míře, než v kontrolní skupině a také se u studentů zvýšilo pozitivní vnímání sebe samých.

Celý text, který zhodnocuje maďarský program Creative Partnership byl publikován v Creative Education journal a můžete jej najít zde.

Ve školním roce 2016/2017 se program Kreativní partnerství Maďarsko stalo známým programem v Pécs (a se vzrůstající reputací i v dalších částech Maďarska), který probíhá ve dvanácti třídách na čtyřech školách. Metody jsou stejné jako v druhé fázi a jsou opět zaměřené na výuku matematiky.

Operátoři programu

Vedoucím programu Kreativní partnerství Maďarsko je společnost T-Tudok Knowledge Management and Research Center. Umělci a studenti umění, kteří se zúčastňují programu, jsou vybíráni pracovníky oboru Teorie a dějiny umění z University v Pécs z fakulty Hudby a vizuálních umění (Faculty of Music and Visual Arts). Tréninkové kurzy jsou vedeny zkušenými lektory z britské organizace Creativity Culture and Education (CCE) a od letošního roku také vlastními vyškolenými maďarskými lektory.

Průzkum institucionálních problémů škol, příprava a zmapování problematických okruhů a vyhodnocení (evaluace) programu jsou vedeny odborníky z T-Tudoku.

Více se dozvíte zde:

Podívejte se na video, které Vám hlavní principy přiblíží: