Program v ČR

V České republice probíhají přípravy implementace programu Kreativní partnerství již od roku 2009. Tehdy proběhla první studijní návštěva ve Velké Británii, během které se účastníci seznámili s průběhem programu na britských školách, absolvovali diskusi s místními zastupiteli a navštívili také místní kulturní organizaci, která program administrovala. Zkušenost s realizací programu v Anglii vedla k založení Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání v roce 2010 a k systematickým aktivitám zaměřeným na představení tohoto velice úspěšného a efektivního programu v České republice.

Během následujících tří let jsme pořádali řadu aktivit zaměřenou na představení programu Kreativní partnerství klíčovým aktérům v České republice a aktivity, které měly za cíl připravit projekty pilotního ověření programu v České republice.

V letech 2011 a 2012 proběhlo několik prezentačních seminářů k programu Kreativní Partnerství. Těchto seminářů se účastnili vždy také zástupci britské organizace Creativity, Culture and Education. Semináře byly zaměřeny na cílovou skupinu ředitelů škol, pedagogů, zvláštní semináře proběhly pro umělce a taktéž pro představitele státní správy, krajské samosprávy a vzdělávací politiky.

Vedle seminářů probíhalo v letech 2011 a 2012 taktéž osobní představování programu zástupcům relevantních ministerstev a jejich přímo řízených nebo příspěvkových organizací. Tato se zaměřila zejména na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho přímo řízené organizace Národní ústav ve vzdělávání a Ministerstvo kultury a příspěvkové organizace Institutu umění a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.

Dalším krokem při přípravě programu na jeho pilotní ověření na českých školách byly kulaté stoly, které se konaly pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v říjnu 2012 a březnu 2013. Kulaté stoly jsme připravovali v partnerské spolupráci s řadou důležitých organizací: Národní ústav pro vzdělávání, Institut umění – Divadelní ústav, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Česká hudební rada, MČ Praha 12, DOX Centrum současného umění, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových a KTP – Společnost pro kvalifikaci na trhu práce. Účastnili se jich zástupci ministerstev, jejich přímo řízených a příspěvkových organizací, umělci, ředitelé škol a učitelé, zástupci kulturního sektoru, neziskových organizací i vysokých škol. Cílem kulatých stolů bylo otevřít odbornou diskusi o příležitostech, které program českým školám nabízí a taktéž diskutovat podmínky českého školství pro jeho implementaci. Výstupy dosavadních diskusí na kulatých stolech naleznete níže.

Klíčové závěry z kulatého stolu 24.10.2012
Příloha 1 - Fiktivní případová studie
Příloha 2 - Dopady programu Creative Partnerships
SWOT analýza
Závěry kulatého stolu k SWOT analýze 4.3.2013

Od července 2013 byl zahájen pilotní projekt – Kreativní partnerství pro rovné příležitosti, který implementuje program Kreativní partnerství na 3 základních školách na Praze 12. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Praha – Adaptabilita a rozpočtu hl. města Praha. Více o projektu zde.