Příklady aktivit na školách

V Anglii bylo v letech 2002 až 2012 realizováno přibližně 8000 projektů na školách. Jako příklady aktivit uvádíme 2 projekty, ze kterých můžete vzhlédnout videa. Větší počet příkladů dobré praxe je k dispozici na stránkách anglického programu: http://www.creative-partnerships.com/projects/. V současné době byl zahájen první pilotní projekt v České republice, příklady projektů realizovaných na českých školách doplníme v dohledné době do této sekce.

Dívka A – dramatizace příběhu z fiktivní budoucnosti
Jako konkrétní příklad realizovaného projektu lze uvést zpracování ročníkové práce „Genetické choroby“ v hodinách biologie prostřednictvím přípravy divadelní hry za spolupráce s profesionály z oblasti divadla. Žáci střední školy, která tento projekt v hodinách biologie realizovala, dosáhli na konci roku lepší výsledky v závěrečných testech z biologie než žáci stejného ročníku na této škole, kteří do programu zařazeni nebyli. Zpracování tématu genetických vad a chorob prostřednictvím dramatizace také umožnilo dětem diskutovat o závažných společenských tématech a etických otázkách. K divadelní hře žáci zpracovali i krátké úvodní video:

Objevování matematických zákonitostí v různých životních situacích
Jako další příklad projektu uvádíme spolupráci s divadelními umělci a animátorem na hodinách matematiky na základní škole Harrop Fold. Cílem projektu bylo seznámit žáky se základními rovnicemi např. na výpočet rychlosti, zajistit, aby výuka žáky bavila a aby žáci dokázali s těmito vědomostmi pracovat v reálném životě. Projekt a jeho průběh popisuje krátké video:

Jak zlepšit psaní žáků prostřednictvím naslouchání? Příklad projektu z litevské základní školy
Program Kreativní partnerství je v současné době realizován v mnoha evropských zemích, jednou z nich je Litva. Na jedné ze zapojených základních škol proběhl zajímavý projekt zaměřený na zlepšení psaní žáků prostřednictvím sluchu. Do spolupráce se školou se zapojil hudebník, který děti nejdříve začal učit poslouchat. Aktivity projektu probíhali na různých místech, poslouchání zvuků ve třídě, škole, na ulici, na železniční stanici, v obchodě, i na lekci turečtiny. Úkolem dětí bylo všechny zvuky, které slyší zapsat do vymyšlených ale nejlépe odpovídajících slov. Takto se děti v průběhu projektu hravým způsobem naučili „nebát“ se písmen a jejich psací zručnost se výrazně zlepšila. Poslední částí projektu bylo vytvořit melodii k obrazům.