O programu

Program Kreativní partnerství (Creative Partnerships) patří mezi velice kvalitní a ověřené programy zaměřené na rozvoj kvality vzdělávání a zařazení kreativních metod do výuky. Program vznikl jako vlajkový program kreativních vzdělávacích metod v Anglii v roce 2002 (www.creative-partnerships.com), aby vytvářel a podporoval dlouhodobé partnerství mezi školami a umělci s cílem inspirovat žáky a pedagogy, prosazovat otevřené prostředí a využívat potenciál kreativních metod na školách. Program v Anglii pracoval s více než 1 milionem dětí a více než 90 000 pedagogy při realizaci 8 000 projektů. V současné době je adaptován a implementován ve více evropských zemích (Litva, Norsko, Švédsko, Německo a další).

Mezi důležité dopady programu, které prokázaly výzkumy v Anglii, patří:

  • - osobnostní rozvoj a zlepšení připravenosti žáků na život po ukončení vzdělávání,
  • - zlepšení studijních výsledků žáků (zlepšení známek v průměru o 2,5 stupně britského hodnotícího systému).

Hodnocení programu a jeho dopadů řediteli zapojených anglických škol poukázalo na další přínosy:

  • - 92 procent ředitelů vnímalo zlepšení v sebejistotě žáků,
  • - 91 procent vnímalo zlepšení v komunikačních dovednostech,
  • - 87 procent pozorovalo zlepšení v motivaci žáků.

Dalším významným dopadem programu je zlepšení komunikace škol s rodiči, zlepšení školní docházky žáků, přičemž nejvýraznější přínos měl program zaměřený na žáky ze znevýhodněného prostředí.

Program spočívá v tom, že do plánování a realizace výuky ve třídě zapojuje umělce, případně jiné externí experty z tvůrčích profesí. Program je navržen tak, aby poskytoval podporu přímo jednotlivým školám a jejich učitelům pak přímo ve třídách pomáhal nastavit nové způsoby práce se žáky, které vedou k rozvoji jejich klíčových kompetencí, zlepšení studijních výsledků, motivace žáků, chování apod.. Specifikum programu je, že škola sama definuje jasný cíl – zakázku, na kterou se chce zaměřit. S učiteli na tomto zadání ve školách pracují umělci, kteří prošli intenzivním školícím procesem zaměřeným na to, aby dokázali se školami pracovat efektivně. Umělci se do programu zapojují ve dvou rozdílných pracovních pozicích:

  • - konzultanti kreativity – tj. umělci nebo odborníci, kteří působí v tvůrčích profesích, jejich úkolem na škole však je podporovat a vést proces plánování kreativních aktivit, nastavovat ve spolupráci s pedagogem cíle kreativního školního projektu, oslovovat a mentorovat umělce – kreativní pracovníky, dohlížet nad plněním cílů, konzultovat s pedagogy, vedením školy a umělci průběh aktivit, evaluovat průběh aktivit
  • - umělci – tj. umělci nebo profesionálové z tvůrčích profesí, kteří přímo ve spolupráci s pedagogem připravují a zajišťují kreativní formy výuky