Školy pro budoucnost - startujeme v září!

Po prázdninách se vracíme do pražských škol s naším novým projektem Školy pro budoucnost, který realizujeme ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a UUUL - dětské muuuzeum.

Hlavním cílem projektu je podpořit u žáků rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji prostřednictvím kreativního vzdělávání a programu Kreativní partnerství, který navazuje partnerskou spolupráci učitelů a žáků s experty z oblastí umění a tvůrčích profesí.

Specifické cíle projektu jsou:

- provázání průřezových témat napříč předměty
- podpora aktivizujících metod výuky s důrazem na kreativní vzdělávání, integrovanou tematickou výuku, mezipředmětové vazby a rozvoj kritického
myšlení, sociálního učení, tvořivosti, schopnosti řešení problémů a dalších kompetencí žáků.


Příprava projektu ve spolupráci s partnery z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
v Praze a UUUL - dětské muuuzeum.

Specifické cíle budou zajištěné prostřednictvím vzájemně propojených aktivit:

- realizace programu Kreativní partnerství na ZŠ a SŠ, který nastavuje systém spolupráce umělců s učiteli
na přípravě i realizaci výuky s využitím uměleckých postupů
- kolegiální sdílení mezi zapojenými učiteli, umělci, konzultanty
- akční výzkum zaměřený na ověření efektivity realizovaného výukového programu a dopady na rozvoj kompetencí,
- rozvoj žákovského think-tank-u v oblasti tématu udržitelného rozvoje – do této aktivity se zapojí vybrané třídy,
- realizace konference žáků k otázkám udržitelného rozvoje, jako výstup společného projektu tříd zapojených do aktivity žákovského think-tanku.

Projekt přináší kreativní metody práce a umělecké postupy ve výuce na základě zavedení principů kreativního vzdělávání a uměleckých postupů, které vede k aktivizaci žáků a posilování jejich kritického myšlení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení problémů apod. Součástí projektu bude také proškolení pedagogů a umělců v metodách práce projektu a přímá podpora pedagogů při jejich práci ve třídě.

Projekt ŠKOLY PRO BUDOUCNOST je spolufinancován Evropskou unií.